Op deze pagina lees je alles over onze standpunten per thema. Wil je de standpunten liever alfabetisch of ons gehele verkiezingsprogramma 2023-2027 lezen? Klik op de knoppen hieronder 👇

Demonstrerende mensen op een klimaatmars

We pakken de klimaatcrisis en energietransitie eerlijk aan

De grootste opgave van onze tijd is het tegengaan van klimaatverandering. Die noodzaak wordt iedere dag groter. Het is tijd om onze aanpak in de hoogste versnelling te zetten. Op een eerlijke manier. De sterkste schouders dragen bij GroenLinks de zwaarste lasten en de vervuiler betaalt. Want wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering écht merkt en de laatste generatie die de gevolgen nog écht kan tegen kan gaan.

Laarzen

Onze natuur versterken

Natuur is een eerste levensbehoefte. We zien dat onze natuur in Brabant het erg zwaar heeft. Droogte, stikstof en versnippering van onze natuurgebieden zorgen voor het verdwijnen van planten en dieren uit onze natuur. De afgelopen jaren is er al veel gedaan, zoals het aanleggen van extra natuur, vasthouden van water en maatregelen voor minder stikstof, maar dat is helaas nog niet genoeg. Niet alleen in de Natura 2000-gebieden maar ook daarbuiten: in de overige natuurgebieden, in de dorpen en steden en in de landbouwgebieden. Te lang zijn duidelijke signalen uit onze natuur niet gehoord, waardoor deze ernstig verzwakt is geraakt. GroenLinks vermindert de overmatige stikstofdepositie en het watertekort in de natuurgebieden met 50% in 2030.

Bos natuur fiets

Groene en gezonde leefomgeving

Door klimaatverandering krijgen we nu en in de toekomst te maken met perioden van grote droogte en hevige regenval. De droge zomers van de afgelopen jaren en de overstromingen in 2021 laten zien dat meer actie nodig is. De Brabantse natuur verdroogt in rap tempo: beken en vennen vallen droog, er is meer risico op natuurbranden, bomen in bossen sterven en weide- en akkervogels kunnen in de harde, verdroogde grond moeilijker insecten vinden. Ook is het water in Brabant nog niet gezond en schoon, met alle gevolgen van dien voor mens, dier en milieu. Er is actie nodig om te zorgen dat er in de toekomst in Brabant voldoende en schoon drinkwater is.

moestuin markt kleine boerderij

Gezonde landbouw en een einde aan de bio-industrie

GroenLinks kiest voor een grotendeels plantaardige toekomst van de Brabantse landbouw. De mogelijkheden voor plantaardige eiwitten en natuurlijke (biobased) materialen uit de landbouw zijn groot. GroenLinks neemt afscheid van de dierlijke eiwitten uit de intensieve veehouderij en ondersteunt en stimuleert natuurinclusieve en de biologische landbouw. Met deze landbouwkeuze gaat de ammoniak- en methaanuitstoot gigantisch omlaag, verdwijnt de stankoverlast, neemt het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen af, zijn er geen mestfabrieken nodig en ontstaat er een gezond leefklimaat in het landelijk gebied van Brabant, waaronder de Peel. We gaan naar een grondgebonden landbouw. In het Brabant van de toekomst is geen ruimte voor mestfabrieken. GroenLinks wil geen nieuwe mestfabrieken in Brabant.

Een man en vrouw staan in hun woonkamer voor het raam

Betaalbaar wonen voor elke Brabander

Brabant zit, net als de rest van het land, midden in een wooncrisis. Door de stikstofcrisis zit de bouw op slot en is het lastig om een bouwvergunning te krijgen. We moeten in Brabant daarom veel scherpere keuzes maken over de inrichting van onze ruimte en ons landschap. Een dak boven je hoofd is een grondrecht. GroenLinks staat voor goed wonen in een groene omgeving, zowel in de stad als in een kleine kern. Hiervoor is systeemverandering is nodig. GroenLinks zet daarom vol in op het creëren van allerlei soorten betaalbare woningen. GroenLinks kiest ervoor om woningbouw zoveel mogelijk te concentreren in de bebouwde kom, om het landelijk gebied te sparen. We bouwen het liefst vlakbij knooppunten van openbaar vervoer, zoals stations. Zo maken we het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijker dan het gebruik van de auto.

Fietsers Vestdijk

Heel Brabant duurzaam bereikbaar

Brabant is een provincie waar veel te doen is. We werken, we gaan naar school en studeren, we bezoeken onze familie en vrienden, sporten of maken uitstapjes. Dat zorgt voor veel verkeer. GroenLinks wil dat heel Brabant duurzaam bereikbaar is, voor iedereen. Het moet niet uitmaken of je woont in de stad, een dorp of een kleine kern.

Om als provincie ook op gebied van mobiliteit mee te kunnen in de ontwikkeling van onze samenleving, moeten we kiezen voor duurzame, flexibele, toegankelijke en toekomstbestendige manieren van verplaatsen. Lopen, fietsen en het openbaar vervoer moeten daarom de prioriteit krijgen. Het verminderen van auto- en vliegverkeer is daarbij noodzakelijk. Dit vraagt om een provincie die aan het stuur durft te gaan zitten en de koers durft te bepalen.

Vrouw in labjas en veiligheidsbril giet iets zwarts uit een pot in een glazen trechter.

Een groene economie die werkt voor iedereen

GroenLinks staat sinds jaar en dag voor een eerlijke en groene economie. Hiervoor is de omslag nodig van een klassieke, fossiele economie naar een toekomstbestendige, circulaire economie. In balans met onze leefomgeving en natuur. Daarnaast moet onze economie ook eerlijker: veel inwoners profiteren te weinig van de economische voorspoed, terwijl sommige bedrijven recordwinst na recordwinst boeken.

Pier 15 Breda

Investeren in cultuur, sport en erfgoed

Kunst raakt en sport beweegt. Cultuur en sport zijn de fundamenten van een levendige provincie, die prikkelt, uitdaagt en activeert. Cultuur en sport zijn veel meer dan enkel een impuls voor het ‘vestigingsklimaat’. Ze maken het leven leuker en interessanter en dagen ons uit. Kunst en sport zorgen voor sociaal contact en voeden onze geest en ons lichaam.

man met pride vlag op TU/e campus

Brabant van ons allemaal

GroenLinks staat voor een Brabant waar iedereen zich welkom voelt, zichzelf kan zijn en mee kan doen. Ongeacht wat je gelooft, wie je liefhebt of waar je geboren bent. We tolereren geen racisme en discriminatie. Ontmoeting en dialoog zijn belangrijk om elkaar beter te begrijpen, je bewust te worden van vooroordelen en zo discriminatie te voorkomen.

Telefoon in handen

Digitale toegankelijkheid en veiligheid

In Brabant, en zeker in Brainport, worden veel slimme oplossingen uitgevonden voor de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. We zetten daarbij steeds meer data en technologie in. Zoals: een online platform voor je wijk of dorp, sensoren voor het meten van de luchtkwaliteit of het in kaart brengen van verkeer en vervoer. GroenLinks ziet hierin veel kansen voor de bevordering van duurzaamheid, leefbaarheid en sociale verbinding. Maar het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst liet zien, dat gebruik van data en digitale technologie ook discriminatie en ongelijkheid kan veroorzaken. We zetten ze daarom niet zomaar in, maar alleen als het mensen helpt en binnen de grenzen van de rechtsstaat. Juist om de kansen te benutten, moeten we ons wapenen tegen de risico’s van data en digitalisering.

provinciehuis noord brabant

Goed bestuur, democratie en veiligheid

Gelukkig voelen de meeste inwoners van Brabant zich veilig en prettig. Toch zijn er in de provincie ook zorgen. Drugsdumpingen, ondermijning, wapenvondsten en bedreigde burgemeesters, iedereen kent wel de beelden en de verhalen. In Brabant woedt een felle strijd tussen de handhavers van onze veiligheid en de (georganiseerde) criminaliteit. Samen met partners is daarom stevige inzet nodig. Daarnaast spelen in Brabant nog andere problemen die ons veiligheidsgevoel aantasten. Milieuovertredingen en zelfs milieucriminaliteit hebben een grote negatieve impact op ons milieu en onze leefomgeving. Mestfraude, frauduleuze afvalverwerking en overtredingen door bedrijven die gevaarlijke stoffen verwerken, brengen grote risico’s mee.

meisjes-fiets

Investeren in de toekomst van Brabant

Het financiële beleid van de provincie moet gericht zijn op duurzame investeringen in de Brabantse samenleving. We gaan op zoek naar fondsen om dat te realiseren, onder meer vanuit landelijke en Europese programma’s die bijdragen aan een gezond, duurzaam, groen en gelukkig Brabant.