Brabant is gastvrij en we zorgen voor een bloeiende toerisme en recreatiesector. Zo willen we vlotte en aantrekkelijke (snel)fietsroutes tussen Brabantse kernen en recreatieve fietsroutes verbeteren. GroenLinks wil ook meer ruimte en mogelijkheden bieden om buiten te sporten en recreëren. Daarnaast vindt GroenLinks het belangrijk om te voorkomen dat recreatie ten koste van kwetsbare natuur gaat.

Onze plannen:

  • Om fijn te kunnen recreëren in Brabant zijn fiets-, hardloop-en wandelroutes nodig die met elkaar verbonden zijn. Fiets-en wandelpaden dienen breed genoeg te zijn opdat sporters en recreanten elkaar niet in de weg zitten. We willen vlotte en aantrekkelijke (snel)fietsroutes tussen Brabantse kernen en recreatieve fietsroutes verbeteren. Kortom, bied voldoende ruimte voor wandelaars, fietsers, hardlopers en skaters!
  • Zwemmen in natuurlijke plassen moet mogelijk zijn en blijven. GroenLinks vindt dat de provincie de kwaliteit van het water moet waarborgen. In bestemmingsplannen moet voldoende ruimte opgenomen zijn voor de toename van het ongeorganiseerd sporten en recreëren.
  • Door toenemende recreatie kan de natuur onder druk staan. Daarom is het goed om in zeer kwetsbare delen recreatie te beperken. Dit is een tijdelijke oplossing, want door natuurgebieden te vergroten is er genoeg ruimte om te wandelen, te fietsen en te genieten van de natuur. Daarnaast zijn reptielen en amfibieën helaas regelmatig slachtoffer van overrijding op fietsroutes. GroenLinks zoekt samen met de gemeenten, terreineigenaren en sporters naar oplossingen om dit te voorkomen. De provincie stelt subsidies beschikbaar voor het uitvoeren van die oplossingen.
  • GroenLinks is tegen permanente bewoning van recreatiewoningen. Deze woningen liggen vaak in of rondom natuurgebieden. Meer permanente bewoning draagt bij aan verstening, meer vervoersbewegingen en druk op het groen.