De langere periodes van droogte hebben grote gevolgen voor de natuur en landbouw in Brabant. Veel soorten en natuurtypen komen in gevaar door het gebrek aan voldoende water. Landbouwbedrijven kunnen door de grote periodes van droogte niet meer hun akkers beregenen, met het verlies van oogsten tot gevolg. Ook bleek uit eerder onderzoek dat Brabant niet klaar was voor waterlast door extreme buien

De afgelopen jaren zijn goede stappen gezet voor bescherming en verbetering van water, bodem en lucht. Zo wordt er meer dan 250 miljoen euro uitgetrokken voor het herstellen van water- en bodemsystemen en zijn afspraken gemaakt om beter met ons water om te gaan. Ook zijn er vele acties ingezet en regels aangescherpt om te zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving. Maar we zijn er nog lang niet. Het is hard nodig om de komende periode nog meer in te zetten op een gezonde en veilige leefomgeving.

Onze plannen:

 • Het beperken van wateroverlast, verdroging en bescherming van de bodem vraagt om duidelijke keuzes bij ruimtelijke ontwikkelingen. De provincie wijst gebieden aan voor het opvangen van water bij hevige regenbuien en infiltratiegebieden voor het aanvullen van het grondwater. Dit leggen we vast in de Brabantse Omgevingsverordening.
 • De provincie investeert extra in het vasthouden van water in de bodem en tegengaan van wateroverlast. Dit doen we samen met de waterschappen en het Rijk.
 • De provincie zet in op waterberging, beperking van het onttrekken van grond- en oppervlaktewater en terugdringen van vervuiling daarvan.
 • GroenLinks neemt de voorstellen uit het rapport ‘Zonder Water, Geen Later’ van de provinciale adviescommissie Droogte over en de provincie zorgt dat deze tot uitvoer komen.
 • De provincie gaat het watersysteem klimaatbestendig maken. De provincie maakt met belangrijke partners (zoals waterschappen en gemeenten) afspraken om de uitvoering van een bijbehorend actieplan in 2030 af te ronden. 
 • Het waterpeil wordt gebaseerd op de natuurlijke situatie van het landschap en het bodemsysteem. Dat betekent dat niet overal alle gewassen kunnen worden verbouwd. De provincie stimuleert het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, het realiseren van waterberging en het verminderen van uitspoeling van voedingsstoffen bij agrariërs. In bufferzones rondom natuurgebieden zijn nieuwe wateronttrekkingen niet meer mogelijk en bestaande wateronttrekkingen worden afgebouwd. Daar staat tegenover dat we natuurinclusieve landbouw met hogere waterstand juist stimuleren.
 • We zetten in op vernatting van de natuur en nemen maatregelen om natuurbranden te voorkomen.
 • We stimuleren hergebruik van water en bekijken op welke wijze we dit kunnen verplichten in vergunningen. We trekken ongebruikte vergunningsruimte voor watergebruik in. 
 • Samen met drinkwaterbedrijven onderzoeken we de komende periode hoe drinkwater kan worden gewonnen uit andere bronnen dan grondwater. We zetten in op het stimuleren van zuinig watergebruik, samen met drinkwaterbedrijven. De provincie stimuleert maatschappelijke initiatieven voor grootschalige waterberging. 
 • Grondwater is niet langer gratis: we belasten ook de middelgrote en kleine onttrekkingen die nu zijn vrijgesteld.
 • GroenLinks wil regels waardoor ook kleinere onttrekkingen van water (minder dan 10 kuub per uur) bij natuurschade kunnen worden geweigerd.
 • Er komen meer en fijnmazigere metingen van de waterkwaliteit in combinatie met krachtigere handhaving. 
 • We geven grote rivieren de ruimte en herstellen het beeklandschap.
 • De provincie ondersteunt de waterschappen bij het winnen van meststoffen uit rioolwater die te gebruiken zijn in de landbouw. Op die manier is minder dierlijke mest en kunstmest nodig.