Brabant is een provincie met meerdere gezichten. We hebben grote steden en economische centra, zoals Brainport Eindhoven. Tegelijkertijd hebben we een omvangrijk landelijk gebied met een groot aandeel in de Nederlandse landbouwsector en daarmee de wereldwijde export van landbouwproducten. We hebben een internationaal gerichte kennisintensieve maakindustrie met veel hoogwaardige technologie. Er wordt dus veel geld verdiend. Toch zijn er in Brabant ook veel mensen die ondanks hard werken moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.

Publiek belang boven privaat belang.

GroenLinks vindt dat de provincie, samen met de andere betrokken overheden, het publiek belang moet bewaken in (regionale) economische ontwikkelingen. Voor GroenLinks is dat het vergroten van de brede welvaart in de regio, het verkleinen van de kloof in de samenleving en het aanpakken van de klimaatcrisis. Extra investeringen in wonen, mobiliteit, energietransitie, betaalbaarheid, voorzieningen en sociale cohesie zijn daarvoor nodig. Wat GroenLinks betreft, moeten bedrijven hierin een grotere verantwoordelijkheid nemen en bijdrage leveren. Dit principe passen we onder andere toe in onze relaties met de verschillende economische regio's zoals bijvoorbeeld Brainport Eindhoven en West-Brabant West

Onze plannen:

  • Iedereen moet kunnen meedoen, via school, via vrijwilligerswerk, via een betaalde baan of op een andere manier. Hiervoor stimuleren we basisbanen, ‘open hiring’ (een baan zonder te hoeven solliciteren) en andere vernieuwende concepten om mensen aan werk te helpen. Wie kán werken en wíl werken, moet in Brabant gewoon aan de slag kunnen, met perspectief op een vaste baan.
  • De krapte op de arbeidsmarkt willen we aanpakken met een Brabants Banenplan, dat aansluit bij grote maatschappelijke opgaven. Er zijn veel mensen nodig die willen werken aan het verduurzamen van gebouwen, de omslag naar duurzame energie- en warmtebronnen en de circulaire economie. Ook het openbaar vervoer, onderwijs en zorg hebben veel personeel nodig. We werken hierin samen met gemeenten, onderwijsinstellingen en werkgevers- en werknemersorganisaties.
  • De provincie geeft het goede voorbeeld als het gaat om goed werkgeverschap en het maken van stage- en werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Bij het stimuleren van bedrijven om zich te vestigen in Brabant moet de provincie zich vooral richten op koplopers in duurzaam, circulair en sociaal ondernemen. Voor zover mogelijk moeten daar ook strikte voorwaarden voor gesteld worden in (omgevings)vergunningen. De provincie maakt harde afspraken met bedrijven en organisaties (die zich hier vestigen) over werkzekerheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, huisvesting en scholing.
  • De provincie ondersteunt sociale innovatie in en tussen bedrijven en instellingen door het creëren van ruimte voor experimenten om de werkloosheid te bestrijden.
  • We stimuleren bedrijven en organisaties om de talenten van jongeren én die van 55-plussers beter te benutten. De provincie geeft daarbij het goede voorbeeld in de eigen organisatie en bij het verlenen van opdrachten.
  • GroenLinks wil meer aandacht voor scholing, verbetering van vaardigheden, techniek, versterking van het vmbo en mbo en verbindingen tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. Daarbij moet de provincie meer inzetten op maakindustrie en middelbaar beroepsonderwijs.
  • Publiek belang boven privaat belang. GroenLinks vindt dat de provincie, samen met de andere betrokken overheden, het publiek belang moet bewaken in (regionale) economische ontwikkelingen. Voor GroenLinks is dat het vergroten van de brede welvaart in de regio, het verkleinen van de kloof in de samenleving en het aanpakken van de klimaatcrisis. Extra investeringen in wonen, mobiliteit, energietransitie, betaalbaarheid, voorzieningen en sociale cohesie zijn daarvoor nodig. Wat GroenLinks betreft, moeten bedrijven hierin een grotere verantwoordelijkheid nemen en bijdrage leveren. Dit principe passen we onder andere toe in onze relaties met de verschillende economische regio's zoals bijvoorbeeld Brainport Eindhoven en West-Brabant West.