Voor een goede democratie zijn transparantie en versterking nodig. De provincie heeft een belangrijke taak om ondermijning in besturen tegen te gaan en gemeenten bewust te maken van de risico’s. Ook is het nodig om inwoners meer mogelijkheden tot inspraak te geven. We stellen ook voor te onderzoeken of een burgerberaad kan helpen bij het versterken van de democratie.

De provincie geeft het goede voorbeeld door binnen de eigen organisatie (maatschappelijke) stages, leerwerkplekken en banen te bieden voor jongeren en voor burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Waar de provincie optreedt als opdrachtgever verwachten we hetzelfde van leveranciers en aannemers (social return). De Provincie geeft ook het goede voorbeeld bij haar inkoop-, aanbesteding-en beleggingenbeleid, energievoorziening, autogebruik, open data en personeelsbeleid.

Onze plannen:

 • De provincie zet de Wet Bibob in om vergunningaanvragers, -houders en subsidieaanvragers te beoordelen op hun integriteit en te zien of er geen strafbare feiten mogelijk worden gemaakt.
 • Controle en handhaving op milieuregels zijn nodig. Overtreders draaien op voor de gemaakte vervuiling. We investeren in de Omgevingsdiensten zodat er voldoende capaciteit is voor toezicht en handhaving en ruimte voor het zorgvuldig verlenen van vergunningen. 
 • Voor een veilig buitengebied zetten we de provinciale investering Samen Sterk in Brabant (SSiB) voort, zoals groene BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren), en waar nodig versterken we die. Samen met het Rijk trekken we geld uit voor professionalisering (opleiding, ondersteuning en uitrusting).
 • Voor een veilig en leefbaar platteland is de voorzetting van de VABIMPULS-regeling nodig. Hierdoor worden agrariërs die willen stoppen of al zijn gestopt begeleid en wordt er gekeken naar sloop of andere invulling van stallen en bedrijfsruimten. Zo beperken we het risico op misbruik van lege stallen en schuren door (drugs)criminelen.
 • De Bibob-eenheid blijft op peil en wordt waar nodig uitgebreid. Ook zetten we nog meer in op samenwerking met de Omgevingsdiensten, zodat de provincie ondermijnende criminaliteit snel op het spoor komt.
 • Natuurorganisaties en eigenaren krijgen hulp bij het opruimen van (drugs)dumpingen. Zij hoeven dit niet zelf te betalen.
 • Veiligheid stopt niet bij de grens. We dringen bij België aan om de kerncentrales in Doel en Tihange te sluiten.
 • Milieucriminaliteit moeten we hard aanpakken, waarbij de kosten voor het opruimen van de vervuiling worden verhaald op de dader. Bedrijven die stelselmatig de fout ingaan, krijgen naast sancties ook geen vergunningen van onbepaalde tijd.
 • We lobbyen bij het Rijk om gevaarlijke stoffen van het Brabantse spoor af te halen.
 • De provincie introduceert een openbaar lobbyregister. In dat register moeten de Commissaris van de Koning, de gedeputeerden en de ambtelijke directie hun ontmoetingen en gesprekken met lobbyisten of organisaties bijhouden.
 • Om statenleden beter te ondersteunen moet de griffie uitgebreid worden met een eigen onderzoeker.
 • Inwoners en belanghebbenden moeten eerder betrokken worden bij het maken van nieuw beleid. De verordening burgerinitiatief wordt daarom geactualiseerd.
 • De provincie heeft integere besturen nodig. Je bewust zijn van de risico’s van ondermijning en het tegengaan hiervan, zijn kerntaken van een goed provinciaal bestuur.
 • De provincie moet kordaat en daadkrachtig optreden bij interbestuurlijk toezicht, bijvoorbeeld als gemeenten achterblijven in hun taakstelling op het gebied van huisvesting voor asielzoekers en statushouders.
 • De provincie moet beschikken over daadkracht en waar nodig een rol nemen in de toekomstige herindelingen in Brabant op basis van een transparant en democratisch proces.
 • GroenLinks onderzoekt de organisatie van burgerberaden en andere vernieuwende mogelijkheden ter versterking van de democratie.
 • De provincie denkt en handelt over de provinciegrens. We zetten in op een goede samenwerking met andere provincies, maar we werken ook goed samen in Europees verband.
 • GroenLinks wil dat de provincie jongeren beter bij beleid en besluitvorming gaat betrekken. De provincie moet jongeren bij grote ingrepen op hun leefomgeving vanaf het begin van de besluitvorming meenemen.