GroenLinks staat sinds jaar en dag voor een eerlijke en groene economie. Hiervoor is de omslag nodig van een klassieke, fossiele economie naar een toekomstbestendige, circulaire economie. In balans met onze leefomgeving en natuur. Daarnaast moet onze economie ook eerlijker: veel inwoners profiteren te weinig van de economische voorspoed, terwijl sommige bedrijven recordwinst na recordwinst boeken.

Brabant is een provincie met meerdere gezichten. We hebben grote steden en economische centra, zoals Brainport Eindhoven. Tegelijkertijd hebben we een omvangrijk landelijk gebied met een groot aandeel in de Nederlandse landbouwsector en daarmee de wereldwijde export van landbouwproducten. We hebben een internationaal gerichte kennisintensieve maakindustrie met veel hoogwaardige technologie. Er wordt dus veel geld verdiend. Toch zijn er in Brabant ook veel mensen die ondanks hard werken moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.

Bedrijventerreinen en natuur
Bovendien lijdt onze kostbare natuur onder de vraag naar bedrijventerreinen. Vaak worden daar grote hallen en loodsen gebouwd, ‘blokkendozen’, die weinig toevoegen aan onze welvaart en werkgelegenheid.

Van wegwerpeconomie naar kringloopeconomie
We moeten van een wegwerpeconomie naar een kringloopeconomie. Van een economie die gericht is op winst naar een economie die werkt voor iedereen. Een economie die de kloof in de samenleving verkleint in plaats van vergroot. Van een economie die de natuur uitput naar een economie die in balans is met haar omgeving. We leven in een economie van schaarste: van ruimte, grondstoffen, energie en werknemers. We moeten daarom scherpe keuzes maken in Brabant. GroenLinks kiest voor de economische sectoren die maatschappelijke meerwaarde opleveren, zoals de publieke sector (zorg, onderwijs, volkshuisvesting), de duurzaamheidssector (duurzame energie, natuurinclusieve en biologische landbouw, circulaire bouwmaterialen, etc.), digitalisering en hoogwaardige technologie. We stellen grenzen aan sectoren die sterk vervuilend zijn en weinig meerwaarde opleveren, zoals de intensieve veehouderij, luchtvaart en logistiek.

De toekomst is aan een circulaire economie, waarin productie-en afvalkringlopen gesloten zijn. Een economie die niet vervuilend is, maar waar ‘afval’ een grondstof is voor nieuwe productieprocessen (cradle-to-cradle). GroenLinks wil dat de provincie bedrijven stimuleert om kringlopen te sluiten voor hun verbruik van energie, water en grondstoffen. De Brabantse Bagel is hiervoor leidend en komt voort uit de visie van de Donuteconomie.

Brabanders zijn wereldburgers. Onze keuzes hier hebben over de hele wereld gevolgen, onder meer in de landen waar onze grondstoffen en ons veevoer vandaan komen. We hebben een grote internationale verantwoordelijkheid als belangrijke Europese regio.

Onze plannen voor een duurzame en circulaire economie:

  • De provincie helpt een ruimtelijke, technische, digitale, financiële kennisinfrastructuur tot stand te brengen voor een circulaire economie in Brabant. Dat doen we samen met andere overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.
  • Voor projecten waar de provincie bij betrokken is, introduceren we een materialen- en grondstoffenpaspoort. Zo zorgen we dat we efficiënt omgaan met grondstoffen en bijdragen aan het behoud en hergebruik van materialen. Gebruik hiervan stimuleren we ook voor andere organisaties en bedrijven in de provincie.
  • De provincie steunt de vorming van regionale grondstoffenbanken (opslagplaatsen) voor hergebruik. Dat gebeurt samen met gemeenten, afvalstoffendiensten, industrie en bouwsector. De provincie neemt daarvoor waar nodig ook zelf het initiatief.
  • Om de overgang naar een duurzame en innovatieve economie meer ruimte te geven, wil GroenLinks experimenteren met regelarme zones. Inwoners en bedrijven moeten daar meer ruimte krijgen om samen met overheden en kennisinstellingen te experimenteren met nieuwe duurzame en sociale producten en diensten. De genoemde partijen horen daarbij niet tegen nodeloos belemmerende regelgeving en administratieve rompslomp op te lopen.
  • We zetten in op de eiwittransitie (minder dierlijke en meer plantaardige producten). Dit komt al aan de orde in het hoofdstuk landbouw, maar dit is ook essentieel voor een toekomstbestendige en circulaire economie.
  • Natuurlijk kan en moet de provincie als grote inkoper van diensten en producten ook zelf het goede voorbeeld geven door duurzaam en sociaal in te kopen en aan te besteden.
  • We spreken onze internationale handelspartners aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, de omgang met mensenrechten en duurzaamheid. Zij mogen ons daar natuurlijk ook op aanspreken.