Zichtbare criminaliteit in Brabant neemt af. Dat is positief. Tegelijkertijd moeten we ook oog houden voor criminaliteit die we juist niet zien: ondermijning is een groot probleem in onze provincie,

Ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit, waarbij boven- en onderwereld zich met elkaar vermengen, moet hard worden bestreden. Dit kan alleen als er voldoende agenten rondlopen. Daarom stuurt GroenLinks er dan ook op aan bij de landelijke overheid om meer agenten naar onze provincie te halen, met name in het buitengebied. Juist hier vindt namelijk vaak de productie plaats van synthetische drugs, waarvan het afval vervolgens illegaal gedumpt wordt.

Veilig digitaal en in het verkeer

Onveilige verkeerssituaties herkennen inwoners zelf sneller dan de politiek. GroenLinks vindt dan ook dat de provincie met mensen in gesprek moet over waar deze situaties zich bevinden, zodat er wat aan gedaan kan worden. Ook online kunnen zich onveilige situaties voordoen. De provincie heeft veel privacygevoelige gegevens van haar inwoners, en moet er daarom alles aan doen om het ICT-beleid continu te blijven vernieuwen.

Onze plannen:

  • De provincie zet de Wet Bibob in om vergunningaanvragers, -houders en subsidieaanvragers te beoordelen op hun integriteit en te zien of er geen strafbare feiten mogelijk worden gemaakt.
  • Controle en handhaving op milieuregels zijn nodig. Overtreders draaien op voor de gemaakte vervuiling. We investeren in de Omgevingsdiensten zodat er voldoende capaciteit is voor toezicht en handhaving en ruimte voor het zorgvuldig verlenen van vergunningen. 
  • Voor een veilig buitengebied zetten we de provinciale investering Samen Sterk in Brabant (SSiB) voort, zoals groene BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren), en waar nodig versterken we die. Samen met het Rijk trekken we geld uit voor professionalisering (opleiding, ondersteuning en uitrusting).
  • Voor een veilig en leefbaar platteland is de voorzetting van de VABIMPULS-regeling nodig. Hierdoor worden agrariërs die willen stoppen of al zijn gestopt begeleid en wordt er gekeken naar sloop of andere invulling van stallen en bedrijfsruimten. Zo beperken we het risico op misbruik van lege stallen en schuren door (drugs)criminelen.
  • De Bibob-eenheid blijft op peil en wordt waar nodig uitgebreid. Ook zetten we nog meer in op samenwerking met de Omgevingsdiensten, zodat de provincie ondermijnende criminaliteit snel op het spoor komt.
  • Natuurorganisaties en eigenaren krijgen hulp bij het opruimen van (drugs)dumpingen. Zij hoeven dit niet zelf te betalen.
  • Veiligheid stopt niet bij de grens. We dringen bij België aan om de kerncentrales in Doel en Tihange te sluiten.
  • Milieucriminaliteit moeten we hard aanpakken, waarbij de kosten voor het opruimen van de vervuiling worden verhaald op de dader. Bedrijven die stelselmatig de fout ingaan, krijgen naast sancties ook geen vergunningen van onbepaalde tijd.
  • We lobbyen bij het Rijk om gevaarlijke stoffen van het Brabantse spoor af te halen.
  • Voor onze standpunten over digitale veiligheid, zie de pagina over digitalisering.