Een belangrijke oplossing voor klimaatverandering is de energietransitie van fossiele brandstoffen als olie en gas naar duurzame bronnen als zon, wind en bodemenergie. GroenLinks Brabant wil dat iedereen kan profiteren van die energietransitie. Voor ons staan de mensen voorop die nu financieel in de problemen zitten of dreigen te komen. Voor hen heeft deze omslag de grootste spoed. Comfortabel en gezond wonen in een goed geïsoleerd huis hoort volgens GroenLinks niet enkel bereikbaar te zijn voor de mensen die dat kunnen betalen. Iedereen heeft recht op een betaalbare energierekening!

Onze plannen:

  • We zetten maximaal in op het tegengaan en voorkomen van energiearmoede.
  • We stimuleren isolatie en verduurzaming van woningen.
  • Inwoners moeten eigenaar worden van hun eigen duurzame energie- en warmtebronnen, zodat de opbrengst hiervan terugvloeit naar de inwoners of beschikbaar komt voor isolatie en verduurzaming van hun woningen. De streefnorm in het Klimaatakkoord is hiervoor 50%. Dat moet de provincie minimaal halen.
  • De provincie stimuleert dat bij windmolens en zonnevelden een groot deel van de winst naar sociale omgevingsfondsen gaat. Deze worden besteed aan sociale en groene projecten voor omwonenden en/of de bestrijding van energiearmoede.
  • De provincie zet toegankelijke financiële regelingen op zodat ook inwoners met een kleine beurs deel kunnen nemen in en meeprofiteren van lokale energie-opwekking.