In Brabant, en zeker in Brainport, worden veel slimme oplossingen uitgevonden voor de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. We zetten daarbij steeds meer data en technologie in. Zoals: een online platform voor je wijk of dorp, sensoren voor het meten van de luchtkwaliteit of het in kaart brengen van verkeer en vervoer. GroenLinks ziet hierin veel kansen voor de bevordering van duurzaamheid, leefbaarheid en sociale verbinding. Maar het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst liet zien, dat gebruik van data en digitale technologie ook discriminatie en ongelijkheid kan veroorzaken. We zetten ze daarom niet zomaar in, maar alleen als het mensen helpt en binnen de grenzen van de rechtsstaat. Juist om de kansen te benutten, moeten we ons wapenen tegen de risico’s van data en digitalisering.

Thuiswerken stimuleren
De corona-lockdowns hebben laten zien, dat digitalisering ook meer thuiswerken en onderwijs via internet mogelijk maakt. Die les blijken we achteraf nog onvoldoende te hebben geleerd, nu de files weer helemaal terug zijn. Experts zeggen dat de overheid het thuiswerken actiever zal moeten bevorderen. Meer thuiswerken, met gebruik van digitale hulpmiddelen, kan zorgen voor minder woon-werkverkeer en het beter spreiden van het verkeer over de dag. Als meer mensen vaker thuiswerken zijn er ook minder kantoren en andere werk- en onderwijsruimten nodig. Zo kunnen we materialen en energie besparen.

Onze plannen:

  • GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen kan meekomen met de digitale ontwikkelingen. We zorgen daarom dat inwoners ondersteuning kunnen krijgen als ze digitaal vastlopen. De provincie helpt onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties bij het digitaal scholen en weerbaar maken van jonge en oudere generaties Brabanders.
  • Er komt een ethische commissie die de provincie gevraagd en ongevraagd adviseert over nieuwe technologie en het gebruik van data. Daarbij maakt de provincie ook een netwerk met en tussen de lokale ethische commissies in Brabant mogelijk.
  • Als de provincie computerprogramma’s gebruikt voor de beoordeling van inwoners, moeten de algoritmes die daarin toegepast worden transparant zijn en vermeld in een openbaar algoritmeregister.  De provincie laat die algoritmes toetsen op discriminerende en andere nadelige effecten.
  • De provincie baseert beleid nooit alleen op data en algoritmes, maar laat het ook altijd aan de menselijke maat toetsen, door mensen met ervaring in de praktijk.
  • De provincie houdt zich aan hoge privacy-standaarden en verwacht dit ook van samenwerkingspartners. Systemen laten we zo ontwerpen dat privacy al bij voorbaat zoveel mogelijk geborgd is. We zijn terughoudend met het verzamelen, uitwisselen en bewaren van gegevens en geven Brabanders controle over de gegevens die de provincie van hen heeft.
  • Bij de inkoop van nieuwe ICT-diensten verplichten we het gebruik van zoveel mogelijk open standaarden en open broncodes om veiligheid, transparantie en controleerbaarheid te vergroten.
  • We ontwikkelen de glasvezelinfrastructuur (Brabant Ring) in beheer van provincie en lokale overheden. Brabant moet, vanwege het maatschappelijk belang, baas blijven over haar eigen netwerken.
  • Datacenters slurpen energie. Vanwege de gebrekkige ruimte op het net is het niet uit te leggen dat zij worden aangesloten op het net. Er is geen plek voor hyperscales (hele grote datacenters) in Brabant. Bestaande datacenters moeten hun ecologische voetafdruk rapporteren.
  • De provincie maakt het sterker bevorderen van thuiswerken een structureel onderdeel van overleg met werkgevers over het beheersen van verkeers- en vervoersstromen (mobiliteitsmanagement). Ook worden de kansen die digitalisering biedt, benut voor het besparen van materialen en energie (in het kader van een circulaire economie).