Een schone bodem met voldoende organische stof is letterlijk de basis voor een vitale natuur en een gezonde voedselvoorziening.Het buffert voedingsstoffen, verbetert de bodemstructuur en helpt tegen droogte en wateroverlast. GroenLinks wil dat het gehalte organisch stof in de bodem van Brabant verbeterd. Organisch stof (denk aan verteerde plantresten) is belangrijk als het gaat om het vermogen van de bodem om vocht en andere stoffen vast te houden.

Doordat veel bodems in Brabant ‘verzanden’ worden ze kwetsbaarder voor uitspoeling van zowel nuttige als verontreinigende stoffen en voor verdroging en uitputting. Bovendien is een gezonde bodemsamenstelling de basis voor een gezond ‘bodemleven’. Een gezond ‘bodemleven’ is op zijn beurt weer een voorwaarde bij het voorkomen van planten-en dierenziektes. Een gezondere bodem betekent ook dat de noodzaak voor het gebruik van allerlei bestrijdingsmiddelen veel kleiner is.

Onze plannen:

  • De provincie investeert extra in het vasthouden van water in de bodem en tegengaan van wateroverlast. Dit doen we samen met de waterschappen en het Rijk.
  • Het waterpeil wordt gebaseerd op de natuurlijke situatie van het landschap en het bodemsysteem. Dat betekent dat niet overal alle gewassen kunnen worden verbouwd. De provincie stimuleert het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, het realiseren van waterberging en het verminderen van uitspoeling van voedingsstoffen bij agrariërs. In bufferzones rondom natuurgebieden zijn nieuwe wateronttrekkingen niet meer mogelijk en bestaande wateronttrekkingen worden afgebouwd. Daar staat tegenover dat we natuurinclusieve landbouw met hogere waterstand juist stimuleren.
  • De provincie ziet erop toe dat bedrijven de uitstoot van gevaarlijke stoffen ((p)ZZS) verminderen zodat er in 2030 geen enkele gevaarlijke stof meer in het water, de lucht of de bodem terechtkomt. GroenLinks wil dat bij nieuwe vergunningen de huidige eisen voor minimalisatie ook worden toegepast op potentieel gevaarlijke stoffen, zoals vastgesteld door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). 
  • Vervuilde bodems die gevaarlijk zijn voor mens, dier en milieu worden zo snel mogelijk gesaneerd. Bedrijven die hiervoor verantwoordelijk zijn, worden aansprakelijk gesteld. 
  • De provincie doet aan gifvrij groenbeheer en zet in op het versterken van het natuurlijke systeem. Plagen worden voorkomen en tegengegaan met natuurlijke vijanden.