Voor de Brabantse historische schatten moet goed gezorgd worden. Daarom vindt GroenLinks dat het erfgoed van Brabant goed bereikbaar moet zijn voor jong en oud, verspreid over de hele provincie. Veel Brabanders zijn bezig om de geschiedenis van hun omgeving goed vast te leggen. Ook is de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in monumentenzorg.

GroenLinks bepleit een verbinding van de monumenten met de mensen uit hun omgeving. Bij de herinrichting van de grote erfgoedcomplexen moet ruimte zijn voor initiatieven van omwonenden. Naast het behoud van industrieel en historisch erfgoed hoort ook de zorg voor groene monumenten. GroenLinks pleit voor een sterke inzet van de provincie voor het behoud van bijzondere landschappelijke elementen zoals historische laanstructuren, landschapsparken en forten, zoals fort Sabina.

Onze plannen:

 • Cultuur en erfgoed moeten aparte beleidsterreinen worden en een groter budget krijgen dat meegroeit met het aantal inwoners van Brabant. De geplande bezuinigingen vanaf 2025 moeten van tafel.
 • Om te kunnen bouwen aan de lange termijn moeten subsidieontvangers eerder zekerheid hebben over financiering in de volgende subsidieperiode.
 • We willen innovatief omgaan met subsidieverordeningen en ruimte bieden voor experimenten binnen deze verordeningen.
 • De provincie zet vaker kunstenaars in om creatief mee te denken over oplossingen voor de grote transitievraagstukken die op ons afkomen.
 • Ten minste 90% van de subsidiemiddelen in de cultuursector moet ten goede komen aan makers, kunstenaars en gezelschappen.
 • Wij willen dat de provincie zich inzet voor het binnenhalen van extra nationale en internationale subsidies en fondsen voor de cultuursector in Brabant.
 • Alle instellingen die werken met middelen van de provincie zijn verplicht de Fair Practice Code te onderschrijven en zich hieraan te houden. Bij stijgende prijzen en inflatie moet erop worden toegezien dat instellingen dit waar kunnen blijven maken.
 • De provincie moet met het Rijk, gemeenten en andere subsidieverstrekkers komen tot een betere afstemming van de aanvraagprocedures en toetsingscriteria voor subsidiemiddelen.
 • Brabant zet in op een breed aanbod. Diversiteit van kunst- en cultuuruitingen is een voorwaarde in cultuurbeleid.
 • Kunst en cultuur moeten toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. Dit geldt niet alleen voor toeschouwers maar ook voor makers en kunstenaars. Voor jong en oud en voor draagkrachtigen en minder draagkrachtigen. Dit moet een speerpunt van cultuurbeleid zijn.
 • Om kunst en cultuur van jongs af aan te stimuleren, leggen we extra nadruk op cultuureducatie, met name in de sociaal-economisch minder sterke wijken en kernen in Brabant.
 • Het provinciale erfgoedbeleid beperkt zich niet tot aandacht voor materieel erfgoed zoals monumenten. Ook immaterieel erfgoed - zoals streektaal en de corsocultuur - verdient aandacht.