Verstandig ruimtegebruik is een essentieel onderdeel van een duurzame economie. In het verleden hebben gemeenten te vaak tegen elkaar opgeboden met nieuwe uitbreidingslocaties. Vaak worden daar grote hallen en loodsen gebouwd, ‘blokkendozen’, die weinig toevoegen aan onze welvaart en werkgelegenheid. Bovendien lijdt onze kostbare natuur onder de vraag naar bedrijventerreinen. Bestaande leegstaande bedrijventerreinen worden indien mogelijk geschikt gemaakt voor duurzame energieopwekking of gesaneerd en teruggegeven aan de natuur.

In plaats van het uitgeven van nieuwe ruimte, zoals het geval is bij het plan voor een Logistiek Park Moerdijk, kiest GroenLinks voor herstructurering en vergroening van bestaande bedrijventerreinen. Hier ligt een kans voor het invullen van een deel van de windopgave die in het nationale Energieakkoord voor Noord-Brabant is vastgelegd.

Bedrijventerreinen lenen zich wat ons betreft prima voor de ontwikkeling van windmolens, zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie. Voorts pleiten we voor de aanleg van goede fietspaden en openbaar-vervoerverbindingen van en naar bedrijventerreinen en voor actieve natuurontwikkeling op bedrijfsterreinen, waar ruimte tijdelijk braak ligt.

Ook zet GroenLinks in op een integrale benadering waarbij wordt gekeken naar ruimte, gezondheid, arbeidsmigranten, huisvesting, congestie op de weg om het vraagstuk van distributiecentra te sturen, waarbij we een sterkere rol voor de provincie zien weggelegd.

Onze plannen:

  • De ruimte voor bedrijventerreinen in Brabant is op. De provincie werkt niet meer mee aan nieuwe bedrijventerreinen, maar kiest voor vernieuwing van bestaande terreinen. Er is geen extra ruimte voor nieuwe ‘blokkendozen’ (grote hallen voor opslag en transport).
  • GroenLinks zet in op een grondige verduurzaming en vergroening van Brabantse bedrijventerreinen, waarbij er ook harde afspraken komen over waterberging, natuurinclusief bouwen en circulaire bouwmaterialen.
  • Energie van bedrijventerreinen moet zoveel mogelijk lokaal worden opgewekt en gebruikt.
  • GroenLinks verwacht dat de provincie eigenaars en uitbaters van bedrijventerreinen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor waardige huisvesting van arbeidsmigranten in een prettige woonomgeving.
  • GroenLinks zet in op meervoudig ruimtegebruik op bedrijventerreinen en het slim combineren van verschillende functies. Denk bijvoorbeeld aan grote daken vol groen en zonnepanelen of bedrijven die slim gebruikmaken van elkaars restwarmte en reststoffen.
  • De provincie geeft bedrijven op industrieterreinen gevraagd en ongevraagd gratis advies over hoe zij hun locaties natuurinclusief kunnen maken.
  • Publiek belang boven privaat belang. GroenLinks vindt dat de provincie, samen met de andere betrokken overheden, het publiek belang moet bewaken in (regionale) economische ontwikkelingen. Voor GroenLinks is dat het vergroten van de brede welvaart in de regio, het verkleinen van de kloof in de samenleving en het aanpakken van de klimaatcrisis. Extra investeringen in wonen, mobiliteit, energietransitie, betaalbaarheid, voorzieningen en sociale cohesie zijn daarvoor nodig. Wat GroenLinks betreft, moeten bedrijven hierin een grotere verantwoordelijkheid nemen en bijdrage leveren. Dit principe passen we onder andere toe in onze relaties met de verschillende economische regio's zoals bijvoorbeeld Brainport Eindhoven en West-Brabant West.