GroenLinks wil investeren in natuur omdat het aantal plant-en diersoorten nog steeds dalende is. Daarom zetten wij ons in voor de verbetering van de kwaliteit en het behoud van de kwantiteit van natuur. Daarnaast willen wij de verrommeling van het platteland stoppen om de open ruimte en de mozaïekstructuur van Noord-Brabant te behouden. Wij vinden dat de noodzakelijke ruimte voor wonen en werken zoveel mogelijk gevonden moet worden binnen de bebouwde kom.

Om de terugloop van de biodiversiteit om te buigen naar vooruitgang wil GroenLinks niet alleen de natuurnetwerk Brabant realiseren maar ook investeren in natuur buiten NNB. GroenLinks wil de biodiversiteit ook verbeteren door het stimuleren van een gezonde landbouw.

Bossenstrategie
Op voorstel van GroenLinks is er een bossenstrategie gekomen. De komende 10 jaar gaat de provincie de Brabantse bossen toekomstbestendiger maken. Veel bossen in Brabant zijn eenzijdig, waardoor de kwaliteit slecht is. Met dit plan worden bossen diverser gemaakt en komt er een uitbreiding van het aantal hectares bos in brabant. Zo wordt er de komende 10 jaar 13.000 hectare nieuw bos aangelegd. Hiermee versterken we de biodiversiteit, maken we meer ruimte voor recreatie en leggen we CO2 vast.

Compensatie van natuurgebieden vooraf
 Als aantasting van natuur en landschapswaarden onvermijdelijk is en er geen alternatieven voorhanden zijn, dient compensatie plaats te vinden. Compensatie van schade aan de natuur dient vóóraf plaats te vinden, moet proportioneel zijn en adequaat bijdragen aan het herstel van de aangerichte schade. GroenLinks wil geen financiële compensatie, maar alleen compensatie van natuur in de omgeving van de aantasting. Daarnaast wordt er voor ieder verlies aan buitengebied van de betreffende gemeente een verplichte investering in de versterking van de landschappelijke kwaliteit gevraagd. Een regionale landschapsvisie met een landschapsfonds vormt hiervoor de basis.

Verstening van het landschap vindt nu ook nog plaats als agrarische activiteiten beëindigd worden. In veel gevallen mogen de betreffende boeren dan elders een veel groter bedrijfsgebouw of woning bouwen terwijl op de achtergelaten locatie andere niet agrarische bedrijfsmatige activiteiten gaan plaatsvinden. GroenLinks wil dat daar alleen kleinschalige activiteiten en woonvormen mogen worden ontwikkeld. Dus geen activiteiten die thuishoren op bedrijventerreinen.

Ontsnippering
Jaarlijks komen vele dieren om door aanrijdingen. Brabant kent een druk wegennet en dit versnippert en isoleert natuurgebieden. GroenLinks wil meer investeringen in faunapassages en ontsnippering. Bestaande faunapassages moeten beter worden onderhouden en bij eventuele aanleg of aanpassing van wegen moet het belang van de dieren meer voorop staan. Hiermee wordt dierenleed voorkomen, helpt de biodiversiteit en zorgt ook voor een veiliger wegennet voor de Brabanders.