De provincie speelt een sleutelrol in het beschermen en versterken van onze natuur. Déze verkiezingen zijn van essentieel belang voor de Brabantse natuur. Brabant rondt de aanleg van het Brabantse natuurnetwerk en de ecologische verbindingszones in 2027 af. We willen dat alle Brabanders kunnen genieten van de natuur in hun eigen leefomgeving en dat de gezonde natuurgebieden goed bereikbaar zijn. Het is tijd voor scherpe keuzes in het belang van onze natuur.

Natuur is een eerste levensbehoefte. We zien dat onze natuur in Brabant het erg zwaar heeft. Droogte, stikstof en versnippering van onze natuurgebieden zorgen voor het verdwijnen van planten en dieren uit onze natuur. De afgelopen jaren is er al veel gedaan, zoals het aanleggen van extra natuur, vasthouden van water en maatregelen voor minder stikstof, maar dat is helaas nog niet genoeg. Niet alleen in de Natura 2000-gebieden maar ook daarbuiten: in de overige natuurgebieden, in de dorpen en steden en in de landbouwgebieden. Te lang zijn duidelijke signalen uit onze natuur niet gehoord, waardoor deze ernstig verzwakt is geraakt. GroenLinks vermindert de overmatige stikstofdepositie en het watertekort in de natuurgebieden met 50% in 2030.

Onze plannen:

 • GroenLinks wil 40 miljoen extra bomen planten in Brabant. Dat betekent 16 bomen voor iedere Brabander.
 • GroenLinks wil 13.000 hectare nieuw bos. De provincie maakt de Brabantse bossen (60.000 hectare) weer gezond.
 • De provincie maakt in samenwerking met de gemeenten en waterschappen de steden en de dorpen groener en verbindt het groen in de steden en de dorpen met de natuurgebieden in Brabant. Dit is gunstig voor de biodiversiteit, de leefbaarheid en de natuurbeleving.
 • Natura 2000-gebieden en de overige natuurgebieden krijgen een eigen plan waarin we afspreken hoe we de stikstof-, water- en klimaatdoelen in 2030 halen. Daarbij betrekken we alle relevante partijen, zoals inwoners, natuurbeheerders, boeren, gemeenten en waterschappen.
 • De provincie maakt een provinciaal stikstofreductieplan voor alle stikstofbronnen in de provincie en start zo spoedig mogelijk met de uitvoering van dit plan.
 • Het NatuurNetwerk Brabant moet in 2027 af zijn. GroenLinks stimuleert vrijwillige medewerking aan de realisatie van de natuurdoelen. Als dat niet lukt op vrijwillige basis, dan maakt de provincie wettelijke plannen om de natuurdoelen te behalen. De provincie maakt bindende afspraken met gemeenten en waterschappen voor de realisatie van de ecologische verbindingszones in 2027.
 • De provincie steunt groene vrijwilligersorganisaties en natuureducatie met projectsubsidies.
 • De provincie maakt voortzetting van het programma ‘Vergroenen van Schoolpleinen’ in Brabant financieel mogelijk.
 • De provincie stimuleert tiny forests (kleine bossen in stad of dorp), voedselbossen en stadslandbouw met projectsubsidies
 • De provincie beschermt onze landschappen en landschapselementen in de Omgevingsverordening. We financieren aanleg en beheer van natuur- en landschapselementen, zoals poelen en houtwallen. Hieronder vallen ook de houtsingels, -wallen en kruidenstroken die worden aangelegd voor de biologische plaagbestrijding.
 • De provincie scherpt de herplantplicht in de Omgevingsverordening aan. De provincie ziet toe op het voorkomen van het kappen van bomen. Indien er toch bomen moeten worden gekapt dan is ecologisch gelijkwaardige herplant een vereiste.
 • De provincie staat jacht alleen toe buiten natuurgebieden als dit nodig is voor verkeersveiligheid, volksgezondheid of natuurbehoud. De zogenaamde plezierjacht is in Brabant niet meer toegestaan. GroenLinks wil een einde aan de landelijke lijst met vrij bejaagbare soorten en onderneemt hiervoor actie richting Den Haag.
 • We maken afspraken met de waterschappen, gemeenten en het Rijk over het ecologisch beheer van alle dijken en bermen in Brabant
 • Recreatie en natuur gaan nu niet altijd samen. Op fietsroutes zijn reptielen en amfibieën helaas regelmatig slachtoffer van overrijding. GroenLinks zoekt samen met de gemeenten, terreineigenaren en sporters naar oplossingen om dit te voorkomen. De provincie stelt subsidies beschikbaar voor het uitvoeren van die oplossingen.
 • We willen meer geld voor de aanleg en het onderhoud van faunapassages, zodat dieren veilig kunnen oversteken. Daarbovenop verplichten we bij nieuwe infrastructuur extra maatregelen voor bescherming van dieren.
 • Stilte is belangrijk voor mensen en dieren. We scherpen de Omgevingsverordening hierop aan. We maken afspraken met Defensie dat in beschermde natuurgebieden of belangrijke weide- en akkervogelgebieden in het broedseizoen geen laagvliegoefeningen plaatsvinden.
 • We koesteren onze weide- en akkervogels in Brabant. GroenLinks wil door met het beschikbaar stellen van geld voor weide- en akkervogelbeheer door boeren en landschapsbeheerders.
 • Dankzij de uitbreiding van de natuurgebieden, de ecologische verbindingszones en een betere waterkwaliteit is er een toename van grote zoogdieren zoals de bever en de wolf in Brabant. GroenLinks wil meer voorlichting over het belang van grote zoogdieren voor de biodiversiteit en wil dat dat de provincie financiële middelen beschikbaar stelt voor preventieve maatregelen om overlast van grote zoogdieren te beperken.
 • De provincie stelt subsidies beschikbaar voor het opvangen van inheemse wilde dieren en dringt bij het Rijk aan op structurele bekostiging van deze taak.
 • De provincie geeft in aanvulling op het Rijk financiële vergoedingen voor het opruimen van drugs(afval) in natuurgebieden.
 • GroenLinks zet zich in om lichtvervuiling in de nacht tegen te gaan.