GroenLinks staat voor een Brabant waar iedereen zich welkom voelt, zichzelf kan zijn en mee kan doen. Ongeacht wat je gelooft, wie je liefhebt of waar je geboren bent. We tolereren geen racisme en discriminatie. Ontmoeting en dialoog zijn belangrijk om elkaar beter te begrijpen, je bewust te worden van vooroordelen en zo discriminatie te voorkomen.

De Brabantse samenleving kent immers een rijke historie van verscheidenheid. Van de klei tot aan het zand en van dorpen tot steden. Een provincie van denkers, makers en doeners. Oude gebruiken en volkscultuur vermengen zich met die van de 21e eeuw. Diversiteit en respect voor verschillen zijn altijd verweven geweest met de identiteit van Brabant. Juist door verschillen te omarmen, is Brabant een hotspot voor innovatie, design en vooruitgang geworden.

Verschillen omarmen
Helaas staan onderling begrip en de ruimte voor verschillen onder druk. Overal om ons heen zijn er polarisatie en spanningen. Dat horen we op het voetbalveld, op straat, in het publieke debat en op sociale media. Het leidt tot felle reacties bij het opvangen van mensen die huis en haard verlaten hebben uit angst voor hun leven. GroenLinks werkt aan een samenleving waarin verschillen weer omarmd worden, iedereen welkom is, zich thuis mag voelen en mee kan doen. Wij vinden dat diversiteit een positieve invloed heeft op innovatie, begrip voor de wereld en vooruitgang van onze maatschappij.

Onze plannen:

  • We introduceren een ‘Brede Welvaartstoets’ om provinciaal beleid en uitvoering te toetsen op de invloed op de maatschappij. Het provinciaal beleid mag er niet alleen zijn voor grote bedrijven en sterke lobby’s, maar is er voor álle Brabanders. Beleid moet altijd rekening houden met gevolgen voor natuur en klimaat en bijdragen aan het bestrijden van sociale ongelijkheid en armoede.
  • Toegankelijkheid, voor iedereen, ongeacht beperkingen, is voor ons vanzelfsprekend. Dan hebben we het over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen, openbaar vervoer, voorzieningen, informatie en evenementen.
  • De provincie is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, fysieke kenmerken, achtergrond, geloofsovertuiging (of het ontbreken daarvan), gender en geaardheid.
  • We zetten ons in om hulp voor transgender personen toegankelijker te maken in Brabant.
  • We staan voor een humaan opvangbeleid van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. De provincie treedt daadkrachtig op wanneer gemeenten niet genoeg doen. Waar mogelijk helpen we gemeenten om voor goede inburgering te zorgen.
  • We investeren in het verbeteren van de taalvaardigheid en de digitale vaardigheid van onze inwoners.
  • In haar communicatie zorgt de provincie voor toegankelijk taalgebruik, en hanteert daarbij B1 als richtlijn.
  • We geven medewerkers van de provincie een vrije dag op Keti Koti (1 juli) om de afschaffing van de slavernij te herdenken. Medewerkers kunnen er verder voor kiezen op een vrije christelijke feestdag te werken en betaald op een andere dag vrij te nemen.
  • In de erfgoedverhalen van Brabant krijgt de diversiteit van de Brabantse samenleving nadrukkelijk een plek.

We willen een provinciaal discriminatiecoördinator aanstellen die de provincie adviseert en controleert om institutionele discriminatie te voorkomen.