Een belangrijke oplossing voor klimaatverandering is de energietransitie van fossiele brandstoffen als olie en gas naar duurzame bronnen als zon, wind en bodemenergie. Dat betekent dus dat we afstappen van fossiele brandstoffen en meer schone energie gaan opwekken en gebruiken, bijvoorbeeld van windmolens of zonnepanelen. Dit vermindert tegelijk onze afhankelijkheid van olie- en gasregimes zoals Rusland. Daarnaast pakken we de grote vervuilers hard aan door strenge eisen op te leggen én toezicht te houden en te handhaven. Tot slot vergroenen we Brabant, door meer natuur aan te leggen en door radicale vergroening van onze gebouwde omgeving.

GroenLinks Brabant wil dat iedereen kan profiteren van die energietransitie. Voor ons staan de mensen voorop die nu financieel in de problemen zitten of dreigen te komen. Voor hen heeft deze omslag de grootste spoed. Comfortabel en gezond wonen in een goed geïsoleerd huis hoort volgens GroenLinks niet enkel bereikbaar te zijn voor de mensen die dat kunnen betalen. Iedereen heeft recht op een betaalbare energierekening!

Onze ambities:

 • Brabant gebruikt in 2035 voor 100% duurzame energie, grotendeels opgewekt in Brabant, aangevuld met energie van Nederlandse windparken op zee.
 • Brabant is in 2050 klimaatneutraal. Op weg hiernaartoe verminderen we onze broeikasgassen met ten minste 55% in 2030. 
 • We vertalen onze klimaatambities naar concrete doelstellingen voor de verschillende programma’s en sectoren binnen de provincie. Dat betekent dat alle organisatieonderdelen een eigen verantwoordelijkheid hebben in de aanpak van klimaatverandering en daar ook de mensen en middelen voor hebben.
 • Bij bedrijven zetten we maximaal in op energiebesparing en we stellen daarbij eisen. We maken middelen vrij om strikter op de geldende besparingsverplichtingen toe te zien en te handhaven. We steunen projecten voor vrijwillige (extra) energiebesparing.
 • We gaan voortvarend aan de slag met de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën (hierin maakten we met gemeenten en waterschappen keuzes voor het besparen van energie en het opwekken van duurzame elektriciteit en warmte). Dit doen we in goede samenwerking met inwoners, bijvoorbeeld in de vorm van burgerberaden. Als individuele gemeenten of waterschappen voorop willen lopen, krijgen zij steun van de provincie.
 • De energie die we opwekken, willen we ook vasthouden. We werken aan meer lokale en regionale opslagcapaciteit voor duurzame energie, ook in slimme combinaties met batterijen en laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.
 • De provincie hanteert een ‘waterstofladder’: we stimuleren het gebruik van groene waterstof als energiebron of grondstofbron voor de industrie, maar alleen daar waar er geen duurzamer alternatief is.
 • De provincie werkt met de netbeheerder en het Rijk samen om het elektriciteitsnet in Brabant toekomstbestendig te maken. De provincie moet prioriteit kunnen geven aan huishoudens en belangrijke publieke taken als er transportschaarste op het elektriciteitsnet is. Ook moet de provincie prioriteiten kunnen stellen bij de keus welke nieuwe projecten het eerst worden aangesloten op het net. De provincie dringt hier bij het Rijk op aan.
 • De provincie zet zich maximaal in om de opslag van Belgisch kernafval nabij de Nederlandse grens tegen te gaan.
 • GroenLinks is en blijft voor een schaliegasvrij Brabant.
 • Duurzame energie komt niet uit mestvergisting of het verbranden van afval of van houtige biomassa. We vervangen de bestaande energieopwekking uit biomassa zo snel mogelijk door echt duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en aardwarmte.
 • Op termijn zal de volledige woningvoorraad in Nederland van het gas af moeten. De provincie geeft prioriteit aan de warmtetransitie en ondersteunt gemeenten daarbij, waar nodig. We maken maatwerkafspraken over de verduurzaming van warmtebronnen. Per wijk wordt samen met de gemeente bekeken of een warmtenetwerk haalbaar is en op basis van welke bron.
 • We moeten nu in actie komen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarom zetten we vol in op bewezen en betaalbare technieken om energie op te wekken zoals zon, wind en aardwarmte. We hebben niet de luxe om voor energievoorziening te vertrouwen op een nieuwe kerncentrale die pas op zijn vroegst vanaf 2035 energie levert, veel duurder is dan andere technieken, veiligheidsrisico’s meebrengt en toekomstige generaties met afval opzadelt. GroenLinks is en blijft daarom voor een kernenergievrij Brabant.