De toekomst is plantaardig
GroenLinks kiest voor een grotendeels plantaardige toekomst van de Brabantse landbouw. De mogelijkheden voor plantaardige eiwitten en natuurlijke (biobased) materialen uit de landbouw zijn groot. GroenLinks neemt afscheid van de dierlijke eiwitten uit de intensieve veehouderij en ondersteunt en stimuleert natuurinclusieve en de biologische landbouw. Met deze landbouwkeuze gaat de ammoniak- en methaanuitstoot gigantisch omlaag, verdwijnt de stankoverlast, neemt het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen af, zijn er geen mestfabrieken nodig en ontstaat er een gezond leefklimaat in het landelijk gebied van Brabant, waaronder de Peel. We gaan naar een grondgebonden landbouw. In het Brabant van de toekomst is geen ruimte voor mestfabrieken. GroenLinks wil geen nieuwe mestfabrieken in Brabant.

Vastgelopen boeren
Veel boeren in Nederland zijn vastgelopen in een systeem dat hen dwingt te werken in strijd met omgeving, natuur en dierenwelzijn. GroenLinks wil naar een systeem waarin:

 • Gezondheid van mensen en dieren het uitgangspunt is.
 • Schaalvergroting niet noodzakelijk is om te overleven.
 • De rijkdom van de bodem behouden blijft voor toekomstige generaties.
 • Lokale productie en verkoop voorrang krijgen.
 • Boeren een betere onderhandelingspositie hebben tegenover supermarkten.
 • De landbouw gifvrij is.

GroenLinks staat zij aan zij met de boeren die iedere dag vanuit die overtuiging werken aan natuurinclusieve en biologische landbouw. Zij zijn de pioniers, die als geen ander weten hoe we voedsel produceren in balans met de omgeving.

Van kiloknallers naar plantaardig eten
Dieren hebben recht op een zo natuurlijk mogelijk leven. De enorme veestapel in Nederland is onhoudbaar voor klimaat, natuur, gezondheid van mensen en het welzijn van dieren. Voor een toekomstbestendige landbouw moeten we af van de intensieve veehouderij. GroenLinks wil van kwantiteit naar kwaliteit en van kiloknallers naar plantaardig eten. GroenLinks strijdt voor de rechten en het welzijn van dieren.

Deze verandering zal niet van de ene op de andere dag gerealiseerd zijn. Daarnaast betekent het ook veel voor de groep Brabanders die klem zit in het oude landbouwsysteem. GroenLinks staat voor een sociaal landbouwbeleid, waar boeren weer perspectief krijgen en niemand door het ijs zakt.

Onze plannen:

 • We gaan voor een landbouw die volledig biologisch en natuurinclusief is. De provincie stimuleert deze omschakeling.  De provincie helpt de boeren met het vinden van grond om natuurinclusief en biologisch te kunnen ondernemen. In 2030 is 30% van de landbouw in Brabant biologisch.
 • De provincie dringt er bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op aan om op korte termijn te komen met duidelijke definities van natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw, die certificeerbaar en controleerbaar zijn, zodat in alle provincies dezelfde maatstaven gelden.
 • De provincie stimuleert de productie en consumptie van plantaardige eiwitten onder andere door het aanjagen en versnellen van de innovaties binnen deze omschakeling.
 • GroenLinks gaat zorgen dat de boeren een structurele en fatsoenlijke beloning ontvangen voor agrarisch natuur-, water- en landschapsbeheer. Zo helpen wij de boeren met een gezonder verdienmodel en maken de boeren het buitengebied gezonder en mooier. Zo pakken we samen met de boeren de verdroging aan en vergroten ze de biodiversiteit.
 • Het moet makkelijker worden om je brood te verdienen met een combinatie van landbouw, voedselproductie, recreatie, energietransitie, waterberging, landschapsbeheer en/of zorg. Dit betekent dat onze ruimtelijke ordening op de schop moet: we zorgen dat het mogelijk wordt op één stuk land meer tegelijkertijd te doen, waarbij duurzaamheid een voorwaarde is.
 • GroenLinks gelooft in de kracht van milieuvriendelijke oplossingen om gewassen gezond te krijgen en houden. GroenLinks is tegen het gebruik van landbouwgif.
 • De provincie neemt in de Omgevingsverordening normen op om omwonenden van bedrijven te beschermen tegen stank.
 • GroenLinks wil geen verplaatsing van intensieve veehouderij, maar intensieve veehouderij afbouwen en transformeren naar natuurinclusieve landbouw.
 • Glastuinbouw blijft geconcentreerd en in omvang hooguit gelijk.
 • De provincie maakt een actieplan om stalbranden in Brabant tegen te gaan. Er worden afspraken gemaakt met de sector en de veiligheidsregio’s over verplichte periodieke elektrakeuringen, automatische blussystemen, vluchtroutes voor dieren en bliksemafleiders.
 • De provincie verscherpt het toezicht en de handhaving op het gebied van mestgebruik, -opslag, -verwerking en -bewerking, het gebruik van luchtwassers en co-producten, bodemverontreiniging, lozingen en gebruik van bestrijdingsmiddelen. De provincie geeft de Omgevingsdiensten geld voor het uitvoeren van de verscherping van het toezicht en de handhaving.
 • Verdroging van landbouwgewassen wordt tegengegaan door hogere grondwaterstanden en verhoging van het percentage organische stof in de bodem. Beregening van landbouwgewassen is minder nodig als de bodem gezonder is. De provincie zorgt dat beregening met grondwater vanaf 2025 geld kost.
 • Om de kwaliteit van het landschap en de leefbaarheid van het buitengebied te verbeteren, blijft de provincie agrariërs die stoppen of willen stoppen ondersteunen bij het vinden van toekomstperspectief voor hun vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) via de voucher-regeling VABIMPULS.