Gezonde landbouw

GroenLinks wil in Brabant een gezonde landbouwsector. Dat betekent geen megastallen en inzetten op dierenwelzijn en kwaliteitsproducten. Ons voedsel moet gezond, lekker, veilig en eerlijk zijn.

Biologische landbouw

Wij staan voor een biologische landbouw. Als het aan ons ligt, zijn landbouwbedrijven grondgebonden en werken ze met omwonenden en omliggende bedrijven samen op basis van een duurzame bedrijfsvoering met gesloten kringlopen. Dat de groeiende behoefte aan biologische producten tot nu toe niet leidt tot een groei van het aantal biologische boerenbedrijven is een gemiste kans. Veel biologische producten moeten nu nog te vaak uit het buitenland komen.

GroenLinks ondersteunt de uitbreiding van de biologische landbouw, de productie van streekproducten en de verbreding van de landbouw. Biologische landbouw wordt bevorderd met financiële bijdragen voor onderzoek, kavelruil en een stimuleringsfonds.

Biologische bedrijven zijn kampioenen in het verantwoord benutten van ruimte in balans met de omgeving. Ook verbreding van de landbouw met toerisme en recreatie zorgt voor de verbinding tussen mensen uit de stad en zij die in het buitengebied wonen.

Ook wil GroenLinks investeren in een stimuleringsfonds voor het bevorderen van regionale, grondgebonden productie én afzet van biologische producten die voldoen aan het EKO-keurmerk.

 

Intensieve veehouderij

GroenLinks wil dat de veestapel wordt verkleind. Hierdoor verdwijnt het mestoverschot en daarmee de aanslag op de lucht-, water-en bodemkwaliteit. In het verlengde hiervan neemt het risico voor de volksgezondheid af. Ook kan door verkleining van de veestapel de verdere verstening van het landelijk gebied, met stallen en mestfabrieken, een halt worden toegeroepen. Als de risico’s voor de gezondheid van mens en dier (zoals Q koorts en andere infectieziekten) groot blijven is een versnelde inkrimping van de veestapel onvermijdelijk.

Wij willen een echte transitie van de veehouderij door geen ruimte te geven aan nog meer vee in Brabant. In de Verordening Ruimte blijft het uitbreidingsverbod voor de intensieve veehouderij gehandhaafd. Tevens wordt in de verordening de uitbreiding van melkveehouderijbedrijven gekoppeld aan de grond in de directe nabijheid van het bedrijf. Hierdoor wordt versnippering van het buitengebied tegengegaan.

Als op nationaal niveau de dierenproductierechten verdwijnen, voert Brabant wat ons betreft een systeem van dierenproductierechten in. Wij willen dat in de Brabantse veehouderij het dierenleed stopt. Geen veevervoer in te krappe vrachtwagens, onverdoofd staartjes afbranden, geen daglicht, geen wroetplekken en ruimte voor natuurlijk gedrag.

Referendum intensieve landbouw

De burgers in Brabant, dus niet alleen direct omwonenden van intensieve veehouderijen, verdienen de steun van het regionale bestuur. Daarom pleit GroenLinks voor een (bindend) referendum over de toekomst van de intensieve veehouderij in Brabant.

Stank, ziekteverwekkers, water-en luchtvervuiling vanuit agrarische ondernemingen komt als eerste bij onze burgers terecht. We hebben in Brabant de belangen van burgers (leefbaarheid, volksgezondheid) en het milieu te lang genegeerd. Veel regelgeving schiet bovendien ernstig tekort en is vooral gericht op het ter wille zijn van de agrarische sector. Bewoners krijgen daarnaast te weinig of misvormde informatie. GroenLinks vindt dat de politiek zijn verantwoordelijkheid moet nemen en problemen niet mag afschuiven naar burgers. Te beginnen met het serieus nemen van de mening van burgers.

De provincie Noord-Brabant heeft toegezegd dat dit soort praktijken tot het verleden gaan behoren. De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij geldt vanaf nu. GroenLinks vindt dat ontwikkeling altijd samen gaat met vermindering van stank en uitstoot van ammoniak en fijnstof.

GroenLinks vindt dat de provincie in urgentiegebieden een regierol moet pakken in de omgevingsdialoog tussen veehouders, gemeenten en omgeving. De bewoners die aanschuiven aan die dialoogtafel moeten voldoende kennis en informatie tot hun beschikking hebben. Anders is van een evenwichtige dialoog - en daarmee een evenwichtig besluit over een urgentiegebied - geen sprake. Bewoners verdienen vanuit de regionale overheid de maximale steun om zich teweer te stellen tegen ondernemers met vooral economische belangen. Natuur-, leefbaarheids-en gezondheidsbelangen zijn in de omgevingsdialoog, wat GroenLinks betreft, even belangrijk als economische belangen.

 

Dierenwelzijn

Dieren worden nog te vaak behandeld als gebruiksvoorwerpen en productiemiddelen. Jaarlijks worden in Nederland 450 tot 500 miljoen dieren gedood, waarvan heel veel in Brabant.

Ze hebben een leven lang moeten lijden, voor vijf minuten lekkere trek. Een wanverhouding die niet te rechtvaardigen valt. GroenLinks wil het welzijn van dieren verbeteren. Kippen moeten kunnen scharrelen in de buitenlucht. Varkens moeten kunnen wroeten, koeien grazen. Daarom wil GroenLinks dat de intensieve vee-industrie wordt afgebouwd.

Ook aan het fokken van pelsdieren en de handel in bont wil GroenLinks een eind maken.

Daarnaast moeten er duidelijke regels komen voor het bouwen van nieuwe rijhallen voor de paardensport. De ongebreidelde ontwikkeling die nu plaats vindt moet een halt worden toegeroepen.

 

Megastallen

GroenLinks is en blijft tegen megastallen. Die vormen het trieste symbool van een failliet landbouwsysteem. De veestapel dient ingekrompen te worden tot er een balans is bereikt met grondgebonden bedrijfsvoering, zodat er geen mestfabrieken nodig zijn.

De intensieve veehouderij, maar ook andere landbouwsectoren zorgen voor een enorme aanslag op het milieu. Dit komt doordat de landbouw meer meststoffen, zoals fosfaat en stikstof, op het land brengt dan de gewassen kunnen opnemen.

Onze gezondheid is hierdoor in gevaar. In sommige delen van Brabant is de situatie zo uit de hand gelopen, dat mensen echt ziek worden van het grondwater en de vervuilde lucht. GroenLinks wil daarom een fundamentele verandering van onze landbouw.

Wij willen dat landbouwbedrijven kwaliteitsproducten leveren tegen een eerlijk en rechtvaardig inkomen voor boerengezinnen. Dat is goed voor de landbouw en goed voor Brabant. Met een aandeel van rond de 60% is de landbouw een belangrijke gebruiker van de landelijke ruimte tussen steden en dorpen in onze provincie. Het overgrote deel van de landbouwproductie wordt geëxporteerd.

 

Rol provincie

GroenLinks wil dat de provincie Noord-Brabant actief stuurt op vermindering van het aantal dieren. Een saneringsfonds voor het afbreken van stallen juichen we toe. GroenLinks vindt dat de provincie de problematiek van de intensieve veehouderij ten onrechte heeft versmald tot ‘geur, fijnstof en beleving’ en daarmee de werkelijke omvang van overlast en schade van de intensieve veehouderij ontkent.

Die bestaat namelijk ook uit de totale omvang van de veestapel en de daarmee samenhangende veedichtheid, risicovolle mix van dieren, het gigantische mestoverschot en overschrijding van allerlei milieunormen. GroenLinks wil dat de provincie de ontwikkeling en afzet stimuleert van schone streekproducten en biologische landbouw. We willen dat technologische ontwikkelingen worden bevorderd waarbij geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn. De provincie is wat ons betreft verbinder van huidige én nieuwe ketenpartners die samen streven naar een economisch, ecologisch en sociaal gezond Brabant. Verbreding van de landbouw draagt bij aan het versterken van de economie, het toerisme, het Brabantse landschap en de biodiversiteit in het landelijke gebied. In onze visie is de landbouw geen bedreiging meer voor het vestigingsklimaat in Brabant, maar een essentieel onderdeel hiervan.

 

Glastuinbouw

GroenLinks beschouwt de glastuinbouw als een industriële bedrijfstak die geconcentreerd moet worden op agrarische bedrijventerreinen om verdere licht- en horizonvervuiling te voorkomen.

De totale oppervlakte glastuinbouw mag niet toenemen. Tevens stimuleert de provincie de sloop van alleenstaande kassen, die slecht zijn voor de kwaliteit van het landschap.

 

Natuurlijke veehouderij

GroenLinks Brabant wil voedsel dat eerlijk, gezond en veilig is. Daarom investeren we in een schonere leefomgeving en het welzijn van dieren.

Als het aan ons ligt, staat Brabant bekend als koploper in de duurzame landbouw. Het vlees komt van boerderijen waar de varkens buiten lopen en in modderpoelen baden. De dieren groeien op zonder groeibevorderaars en met voedsel uit de regio. Boeren van biologische bedrijven kunnen een goede boterham verdienen en ze werken in een gezonde omgeving. Hun kennis van milieuvriendelijke technieken is een belangrijk exportproduct!

Alle melkkoeien lopen in het weideseizoen dagelijks in kruidenrijke weiden waar vlinders en bijen vliegen. We willen terug naar meer houtsingels, houtwallen, erfbeplantingen en poelen op de landbouwbedrijven. Die versterken het karakteristieke van het Brabantse landschap en ze versterken de biodiversiteit. Alle landbouwbedrijven zijn innovatief en werken circulair: mest is een zuiver product en het is van belang voor de bodemvruchtbaarheid. Het kan 1 op 1 worden ingezet voor de bemesting van de gewassen die de bedrijven produceren. Gewassen die worden verwerkt door het eigen bedrijf of voor eigen veevoer.

Gewasbeschermingsmiddelen die nodig zijn, vormen geen gevaar voor het milieu, mens of dier. Veel bedrijven produceren biologisch en onderscheiden zich door hoogwaardige kennis van het sluiten van kringlopen. Burgers en boeren leven en werken in goede harmonie in een gezond landelijk gebied met schoon water en frisse lucht.

 

Volksgezondheid

De enorme veestapel in Brabant is zó groot, dat die een bedreiging vormt voor de volksgezondheid en het woon-, leef-en werkklimaat in Brabant. Dat bleek onder meer tijdens de uitbraak van de Q-koorts, varkenspest en de vogelgriep die enorm veel menselijk en dierlijk leed met zich meebracht. Dit mag de Brabantse gemeenschap niet nog een keer overkomen, vanuit menselijk noch vanuit economisch oogpunt.

Er worden geen nieuwe vergunningen afgegeven aan bedrijven die een gevaar zijn voor de volksgezondheid, zoals nertsfabrieken en geitenstallen.

De aanscherping van de bemestingsnormen leidden tot gesleep met mest. Dat neemt alleen maar toe. Mestfabrieken en mestbewerking zijn daardoor geen oplossing maar een extra risico. Met lozingen van restwater komen resistente bacteriën en medicijnresten in het oppervlaktewater. Er worden geen nieuwe vergunningen afgegeven voor grootschalige mestfabrieken onder het mom van duurzaamheid. Mestfabrieken ontvangen geen financiële bijdragen (meer) van de provincie.

Vervuild grond-en oppervlaktewater zijn een bedreiging voor het drinkwater. De productie door de Brabantse industrie is afhankelijk van het grondwater. De Brabantse natuur verstikt onder tonnen ammoniak uit de veehouderij. Het kost de maatschappij handenvol geld om de natuur overeind te houden. Natuur die zo belangrijk is voor de biodiversiteit en voor de leefbaarheid van onze omgeving.

Aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen zitten grote nadelen. De biodiversiteit in het landelijke gebied is nog nooit zo slecht geweest. Akker-en weidevogels, bijen en vlinders komen steeds minder in Brabant voor, onder andere door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Daaruit blijkt dat onze leefomgeving nog steeds achteruit gaat. Al onze regelgeving en investeringen ten spijt.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en socialer Noord-Brabant

Word lid!