GroenLinks wil de drie Brabantse Omgevingsdiensten versterken in hun belangrijke taken op het gebied van veiligheid, gezondheid, natuur en milieu. De kwaliteit van de dienstverlening staat onder druk, met name waar het toezicht en handhaving betreft. Dit heeft onder meer te maken met de afspraken tussen gemeenten en provincie over de inzet en prioriteiten van de gezamenlijke Omgevingsdiensten. GroenLinks wil de Gemeenschappelijke Regeling aanpassen, ook in het licht van de Omgevingsvisie. We willen dat de provincie zeggenschap krijgt naar rato van het aandeel in de opdrachten. Wie betaalt, bepaalt. De provincie is hoofdverantwoordelijke voor het behalen van natuur- en milieudoelen, maar dan moeten de Omgevingsdiensten wel in gelegenheid worden gesteld om de daarbij behorende taken naar behoren uit te voeren. Met voldoende geld, voldoende kwaliteit en een goede aansturing.

Onze plannen:

  • De provincie verscherpt het toezicht en de handhaving op het gebied van mestgebruik, -opslag, -verwerking en -bewerking, het gebruik van luchtwassers en co-producten, bodemverontreiniging, lozingen en gebruik van bestrijdingsmiddelen. De provincie geeft de Omgevingsdiensten geld voor het uitvoeren van de verscherping van het toezicht en de handhaving.
  • De Bibob-eenheid blijft op peil en wordt waar nodig uitgebreid. Ook zetten we nog meer in op samenwerking met de Omgevingsdiensten, zodat de provincie ondermijnende criminaliteit snel op het spoor komt.