Water is de basis van ons bestaan. Waterkwaliteit en -kwantiteit hebben de allerhoogste prioriteit en gaan alle Brabanders aan. GroenLinks wil dat de provincie de regie oppakt waar het gaat om gebruik, vervuiling, verzuring en verdroging.

In gebieden met kwetsbare natuur, zoals vennen, en in Natura 2000 gebieden moet wateronttrekking beperkt worden. De bedreiging van het wegvallen van zogenaamde kwelstromen moet worden weggenomen. Vaak zijn agrarische activiteiten op naastgelegen percelen de oorzaak van verdroging.

Diverse rapporten wijzen uit dat de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater op veel plaatsen in Brabant, ondanks decennialang overheidsbeleid, nog steeds niet aan de gestelde normen voldoet. Inmiddels zijn vanwege deze vervuiling alle waterwinstations in Oost-Brabant (ten oosten van de Peelrandbreuk) gesloten.

GroenLinks blijft zich maximaal inzetten op het realiseren van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water uiterlijk in 2027. zij streeft naar een verbod op lozing van medicijnresten en hormonen in het water.