Water is de basis van ons bestaan. Waterkwaliteit en -kwantiteit hebben de allerhoogste prioriteit en gaan alle Brabanders aan. GroenLinks wil dat de provincie de regie oppakt waar het gaat om gebruik, vervuiling, verzuring en verdroging.

In gebieden met kwetsbare natuur, zoals vennen, en in Natura 2000 gebieden moet wateronttrekking beperkt worden. De bedreiging van het wegvallen van zogenaamde kwelstromen moet worden weggenomen. Vaak zijn agrarische activiteiten op naastgelegen percelen de oorzaak van verdroging.

Diverse rapporten wijzen uit dat de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater op veel plaatsen in Brabant, ondanks decennialang overheidsbeleid, nog steeds niet aan de gestelde normen voldoet. Inmiddels zijn vanwege deze vervuiling alle waterwinstations in Oost-Brabant (ten oosten van de Peelrandbreuk) gesloten.

GroenLinks blijft zich maximaal inzetten op het realiseren van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water uiterlijk in 2027. zij streeft naar een verbod op lozing van medicijnresten en hormonen in het water.

Onze plannen:

 • Het beperken van wateroverlast, verdroging en bescherming van de bodem vraagt om duidelijke keuzes bij ruimtelijke ontwikkelingen. De provincie wijst gebieden aan voor het opvangen van water bij hevige regenbuien en infiltratiegebieden voor het aanvullen van het grondwater. Dit leggen we vast in de Brabantse Omgevingsverordening.
 • Uiterlijk in 2027 voldoet de provincie aan de Europese normen voor schoon, veilig en gezond water (Kaderrichtlijn Water). De provincie maakt een actieplan met de partners in Brabant om de Europese normen te behalen.
 • De provincie investeert extra in het vasthouden van water in de bodem en tegengaan van wateroverlast. Dit doen we samen met de waterschappen en het Rijk.
 • De provincie zet in op waterberging, beperking van het onttrekken van grond- en oppervlaktewater en terugdringen van vervuiling daarvan.
 • GroenLinks neemt de voorstellen uit het rapport ‘Zonder Water, Geen Later’ van de provinciale adviescommissie Droogte over en de provincie zorgt dat deze tot uitvoer komen.
 • De provincie gaat het watersysteem klimaatbestendig maken. De provincie maakt met belangrijke partners (zoals waterschappen en gemeenten) afspraken om de uitvoering van een bijbehorend actieplan in 2030 af te ronden. 
 • Het waterpeil wordt gebaseerd op de natuurlijke situatie van het landschap en het bodemsysteem. Dat betekent dat niet overal alle gewassen kunnen worden verbouwd. De provincie stimuleert het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, het realiseren van waterberging en het verminderen van uitspoeling van voedingsstoffen bij agrariërs. In bufferzones rondom natuurgebieden zijn nieuwe wateronttrekkingen niet meer mogelijk en bestaande wateronttrekkingen worden afgebouwd. Daar staat tegenover dat we natuurinclusieve landbouw met hogere waterstand juist stimuleren.
 • We zetten in op vernatting van de natuur en nemen maatregelen om natuurbranden te voorkomen.
 • We stimuleren hergebruik van water en bekijken op welke wijze we dit kunnen verplichten in vergunningen. We trekken ongebruikte vergunningsruimte voor watergebruik in. 
 • Samen met drinkwaterbedrijven onderzoeken we de komende periode hoe drinkwater kan worden gewonnen uit andere bronnen dan grondwater. We zetten in op het stimuleren van zuinig watergebruik, samen met drinkwaterbedrijven. De provincie stimuleert maatschappelijke initiatieven voor grootschalige waterberging. 
 • Grondwater is niet langer gratis: we belasten ook de middelgrote en kleine onttrekkingen die nu zijn vrijgesteld.
 • GroenLinks wil regels waardoor ook kleinere onttrekkingen van water (minder dan 10 kuub per uur) bij natuurschade kunnen worden geweigerd.
 • Er komen meer en fijnmazigere metingen van de waterkwaliteit in combinatie met krachtigere handhaving. 
 • GroenLinks streeft naar het terugdringen van medicijnresten en hormonen in het water. De provincie is een belangrijke partner in de Green Deal duurzame zorg, waar terugdringen van medicijnresten in water een speerpunt is. 
 • We geven grote rivieren de ruimte en herstellen het beeklandschap.
 • De provincie ondersteunt de waterschappen bij het winnen van meststoffen uit rioolwater die te gebruiken zijn in de landbouw. Op die manier is minder dierlijke mest en kunstmest nodig.
 • De provincie ziet erop toe dat bedrijven de uitstoot van gevaarlijke stoffen ((p)ZZS) verminderen zodat er in 2030 geen enkele gevaarlijke stof meer in het water, de lucht of de bodem terechtkomt. GroenLinks wil dat bij nieuwe vergunningen de huidige eisen voor minimalisatie ook worden toegepast op potentieel gevaarlijke stoffen, zoals vastgesteld door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). 
 • De provincie doet aan gifvrij groenbeheer en zet in op het versterken van het natuurlijke systeem. Plagen worden voorkomen en tegengegaan met natuurlijke vijanden.