Goed wonen in een groene omgeving

Brabant zit, net als de rest van het land, midden in een wooncrisis. Door de stikstofcrisis zit de bouw op slot en is het lastig om een bouwvergunning te krijgen. We moeten in Brabant daarom veel scherpere keuzes maken over de inrichting van onze ruimte en ons landschap. Een dak boven je hoofd is een grondrecht. GroenLinks staat voor goed wonen in een groene omgeving, zowel in de stad als in een kleine kern. Hiervoor is systeemverandering is nodig. GroenLinks zet daarom vol in op het creëren van allerlei soorten betaalbare woningen. GroenLinks kiest ervoor om woningbouw zoveel mogelijk te concentreren in de bebouwde kom, om het landelijk gebied te sparen. We bouwen het liefst vlakbij knooppunten van openbaar vervoer, zoals stations. Zo maken we het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijker dan het gebruik van de auto.

Betaalbare woningen

Villa’s en luxe penthouses lossen de wooncrisis niet op. Betaalbare koop- en huurwoningen wel. We zetten daarom volop in op deze woningen. De woningnood vraagt ook om creativiteit. Brabanders zitten vol met ideeën en proberen zich te verenigen om hun ideale woningen te creëren, zoals in gemeenschappelijke bouwprojecten. GroenLinks wil dat de provincie hun de ruimte geeft en hierin ondersteunt.

Onze plannen:

  • Meer betaalbare koop- en huurwoningen zijn van levensbelang.
  • De provincie geeft volop ruimte aan nieuwe woonvormen. De samenleving vraagt niet alleen om eengezinswoningen. Denk aan alleenstaanden, starters en ouderen die met andere ouderen bij elkaar willen wonen om voor elkaar te kunnen zorgen. GroenLinks wil ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO’s).
  • Grote woningbouwprojecten komen bij OV-lijnen of knooppunten. Mocht aansluiting op het OV-netwerk nog niet aanwezig zijn, dan moet dat onderdeel zijn van de ontwikkeling van het bouwplan. Op deze manier zijn nieuwe bewoners minder aangewezen op de auto.
  • Gemeenten moeten eerst de ruimte binnen de bestaande regionale woon- en werkgebieden optimaal gebruiken. Alleen als er nergens anders plaats is, mogen ze bouwen in de groene ruimte. Gemeenten moeten dicht op elkaar bouwen en hoogbouw niet uit de weg gaan. Als aantasting van natuur en landschapswaarden onvermijdelijk is en er geen alternatieven beschikbaar zijn, moet vooraf elders meer groen worden aangeplant dan er verdwijnt.
  • GroenLinks wil dat nieuwe woonwijken zuinig met ruimte omgaan. In dorpen en kleine kernen verwachten we minstens 50 woningen per hectare en in grote steden 100 woningen per hectare. Op deze manier zorgen we voor efficiënt gebruik van onze schaarse ruimte en is er ruimte voor groen in de woonwijken.
  • De provincie stimuleert het natuurinclusief maken van (nieuwe) woonwijken, bijvoorbeeld met meer ruimte voor stadsvogels, vleermuizen en insecten. Verder stimuleren we de bouw van woningen met duurzame materialen.

Met de Ruimte voor Ruimte-regeling worden woningbouwkavels ontwikkeld in ruil voor sanering van (agrarische) bebouwing. Via de Ruimte voor Ruimte-regeling blijft bouwen in het buitengebied mogelijk, maar we zorgen voor meer variatie. Op die manier is het niet alleen een manier om villa’s te bouwen, maar wordt de Ruimte voor Ruimte-regeling ook voor andere woonvormen aantrekkelijker. Dan hebben ook minder rijke Brabanders er wat aan.