Fijnstof, ziekteverwekkers, stikstof, stankoverlast. De lucht in Brabant is verre van schoon. De provincie heeft een belangrijke rol in het tegengaan van stank en luchtvervuiling.

De uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide veroorzaakt de meeste gezondheidsschade. Vooral kinderen en mensen met ademhalingsproblemen ondervinden hiervan de schade. Vervuilde lucht heeft invloed op hun luchtwegen en hersenontwikkeling. Kinderen die worden blootgesteld aan vervuilde lucht, hebben bijvoorbeeld dertig procent meer kans op Astma en COPD.

GroenLinks vindt dat de provincie ernstig tekortschiet rond de handhaving van luchtwassers. Zelfs na jaren van waarschuwen blijkt er geen verandering te komen in het gedrag van veehouders.

Er moet ook actiever worden gemeten en gemonitord. GroenLinks wil op strategische plaatsen langs wegen, steden en natuur meetpalen van het RIVM. Op voorstel van GroenLinks wordt hiermee nu een start gemaakt.

Onze plannen:

  • GroenLinks wil schone lucht in Brabant. Daarom moet de provincie de nieuwe gezondheidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor luchtkwaliteit en geluidhinder overnemen. In 2030 moet Brabant helemaal voldoen aan deze normen. Daarvoor is een goed meetsysteem nodig.
  • GroenLinks zet zich ervoor in dat de overheid meer aan voorlichting gaat doen met betrekking tot de gezondheidsschade en overlast door houtstook.
  • In Brabant wordt de stankoverlast teruggedrongen. We scherpen de normen van het huidige geurbeleid aan waarbij in vergunningverlening ook de geur van alle andere geurbronnen in de omgeving wordt meegenomen. 
  • De provincie ziet erop toe dat bedrijven de uitstoot van gevaarlijke stoffen ((p)ZZS) verminderen zodat er in 2030 geen enkele gevaarlijke stof meer in het water, de lucht of de bodem terechtkomt. GroenLinks wil dat bij nieuwe vergunningen de huidige eisen voor minimalisatie ook worden toegepast op potentieel gevaarlijke stoffen, zoals vastgesteld door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). 
  • Eindhoven Airport veroorzaakt geluidsoverlast, luchtvervuiling en zorgt voor klimaatschade. GroenLinks wil minder vluchten en een ruimere invulling van het leefbaarheidsfonds. Voor de luchthavens waar de provincie verantwoordelijk voor is (Seppe/Breda Airport en Kempen Airport in Budel) wordt de geluidruimte flink verkleind en worden er extra eisen en beperkingen gesteld aan luchtvaartuigen die veel geluid veroorzaken. De provincie wil dat de militaire luchthavens in Brabant minder overlast veroorzaken en dringt er bij het Rijk op aan om hier maatregelen tegen te nemen. Militaire luchthaven De Peel blijft gesloten.