Nieuws

Toekomstvisie openbaar vervoer in Brabant tot 2030

Provinciale Staten hebben de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ unaniem vastgesteld op 14 december 2018. In deze nieuwe visie zet de provincie de kaders uiteen voor de ontwikkeling van gedeelde mobiliteit.  Statenlid Sjo Smeets was lid van de werkgroep en is blij met deze visie: "Ook betaalbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid zijn belangrijke ingrediënten van deze visie. Bovendien hebben een aantal partijen al vooraf aangegeven dat we meer dan de huidige 90 miljoen Euro per jaar willen investeren in het  openbaar vervoer in Brabant als er goede voorstellen op tafel komen" 
 
Lees verder

GroenLinks heeft grote twijfels bij nut en noodzaak investering infrastructuur

Op vrijdag 7 december 2018 stonden we als fractie voor de beslissing over onder andere de verbetering van de leefbaarheid van de gemeente Helmond met de omleiding rondom Helmond of de fundamentele aantasting van de natuur bij onder meer bij de wijk Dierdonk met een compensatie van ruim 45 HA natuur. GroenLinks heeft grote twijfels bij nut en noodzaak van de omvangrijke investering in infrastructuur zonder feitelijke onderbouwing bij het Provinciaal Inpassingsplan van de N279 Veghel-Asten en stemde uiteindelijk tegen dit voorstel.

Lees verder

Sjo Smeets stelt kritische vragen over de werking van de PAS en de herstelmaatregelen voor de natuur

Voorzitter,

Dank aan de Christen-Unie SGP voor het initiatief nemen voor de organisatie van deze themabijeenkomst en dank aan de gedeputeerde voor de informatievoorziening.

Van de 92 bedrijven die met een risicogerichte aanpak zijn gecontroleerd bleken 35 zonder vereiste vergunning aan het werk te zijn. Deze bedrijven zijn aangeschreven en inmiddels hebben 22 bedrijven een vergunning aangevraagd waarvan al 7 zijn inmiddels verleend aldus het memo van 1 november 2018. Uit de brief van minister Carola Schouten van 20 november 2018 aan de Tweede Kamer over de uitspraak van het Hof van Justitie over de PAS blijkt dat het Hof zich zorgen maakt over de aantasting van de natuurwaarden en dat vrijstellingen bij vergunningverlening wetenschappelijk moeten worden onderbouwd. Op 15 november 2018 hebben gezamenlijke overheden besloten dat toestemmingsverlening kan worden doorgezet mits geen beroep wordt gedaan op de 40% van de vrije ontwikkelruimte voor stikstofdepositie. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zal in het voorjaar van 2019 hierover een einduitspraak doen.

Lees verder

Hoe moet het nu met Nuenen?

Op 7 december gaat Provinciale Staten besluiten of de fusie van Nuenen c.a. en Eindhoven doorgaat. Maar voor het zover is komt er een derde bijeenkomst waarin Provinciale Staten vragen kan stellen aan Gedeputeerde Staten en met elkaar in debat kan gaan.

Lees verder