Wat GroenLinks betreft kunnen ruimtelijk-economische clusters rond specifieke thema’s zeker een meerwaarde hebben. Het succes van Brainport Eindhoven toont dat aan.

Het is een regionaal cluster rond hoogwaardige technologie en materialen. Het cluster rond voeding en gezondheid in Noordoost-Brabant biedt, ondanks het vertrek van Organon, nog steeds goede kansen voor een belangrijke bijdrage van deze regio aan actuele maatschappelijke thema’s.

De omschakeling van het uitputten van natuurlijke voorraden naar een industrie die draait op hernieuwbare grondstoffen (bio-based economy) is evenzeer essentieel voor een duurzame economie. Het is goed om erop in te zetten, dat de regio West-Brabant een koploper-positie krijgt bij die groene chemie.

Voor GroenLinks zijn de clusters echter geen doel op zich: het is van groter belang om aan te sluiten bij de daadwerkelijk aanwezige ervaringen, expertise en ambities van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en burgerinitiatieven in de regio’s. De provincie moet geen van bovenaf opgelegde papieren werkelijkheid willen realiseren, maar meedenken bij en inzetten op het verbinden, versterken en versnellen van duurzame initiatieven van onderop.

Ook wil GroenLinks dat er ingezet wordt op een regionaal arbeidsmarktbeleid, gericht op gemeenten, waarin bedrijven en instellingen worden gestimuleerd om mensen in dienst te nemen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.