Update over vlinders en stikstof

Dagvlinders worden meegenomen in de Brabantse natuurmonitoring. En Brabant kijkt, met andere provincies samen, of er een vervolg gegeven kan worden aan de zogenaamde ‘N-indicator vlinders’ om de stikstofbelasting van een natuurgebied te meten.

Dit blijkt uit antwoorden op Statenvragen van GroenLinks. Hagar Roijackers: “Vaak zijn antwoorden van GS op natuurvragen nogal nietszeggend. Ditmaal zie je dat ze het onderwerp, en daarmee het onderzoek naar vlinders en stikstof, serieus nemen. Ik kijk uit naar het vervolg van dit onderzoek en naar de nieuwe vlindertellingen.”

Voor GroenLinks spreekt het vanzelf dat je aan kwetsbare soorten kunt aflezen hoe het gaat met de natuur. Het is dan ook geen verrassing dat uit de ‘N-indicator vlinders’ blijkt dat de stikstofbelasting in Brabant verder stijgt, in tegenstelling tot de modellen en berekeningen. GroenLinks blijft streven naar het daadwerkelijk beschermen van de natuur in Brabant: het verbinden van natuurgebieden en het tegengaan van verdroging, verzuring, vergiftiging en vermesting van bodem en water. Zodat het met de dagvlinders en al onze andere planten- en diersoorten – eindelijk – wat beter gaat in de toekomst.

  • Klik hier voor de Statenvragen en voor de antwoorden van GS