De provincies hebben de taak om natuurgebieden die in slechte staat verkeren te verbeteren. Het Ulvenhoutse bos heeft last van verdroging en te hoge stikstofneerslag. Het statenvoorstel zorgt voor het tegengaan van de verdroging in het gebied.

Onderzoek laat zien dat er extra maatregelen nodig zijn. De fracties van GroenLinks, SP en PvdA hebben hiertoe een motie ingediend.

In het voorstel wordt verder ingegaan op aanpassing van de beschermde status van het bos. Tom Ludwig “Wat verbaast is dat geen enkele ecologische, economische of maatschappelijke onderbouwing wordt gegeven waarom aanpassing van de beschermde status nodig is. GroenLinks, D66, PvdA en Partij voor de dieren hebben daarom een motie ingediend om aan het kabinet duidelijk te maken dat wij in Brabant geen aanpassing in de bescherming van natuurgebieden willen”. Helaas hebben de moties het niet gehaald.

Meer lezen

Spreektekst Ulvenhoutse Bos.pdf