De commissie Ecologie en Ruimte heeft de 5de wijzigingsverordening Provinciale Milieuverordening besproken. De provinciale overheid – geholpen door het Europese Parlement – neemt met het eerste deel van deze Verordeningswijziging haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de volksgezondheid, aldus Hagar Roijackers. Daar mogen de inwoners van West-Brabant blij mee zijn, vooral die in Aalburg, Bergen op Zoom, Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk, Steenbergen, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem. Net als de recreanten – waaronder alle zwemmers en zeilers - in en rond de West-Brabantse wateren Holalnds Diep, Nieuwe Merwede, Boven Merwede, Amer, Bergsche Maas, Volkerrak, Zoommeer, Markiezaatsmeer en Theodorushaven.

Waarom? Dat vertelt ons de Gezondheidsraad.

De blootstelling aan benzeen kan goed gemeten worden door bepaling van benzeen in urine, bloed en uitgeademde lucht.

Waarnemingen bij mensen
Benzeendamp irriteert de luchtwegen; benzeen is ook irriterend voor de huid. Kort na inademing van zeer hoge concentraties benzeen kunnen er bij mensen symptomen optreden die duiden op toxiciteit van het centraal zenuwstelsel, zoals duizeligheid, stuiptrekkingen, trillingen en uiteindelijk een narcotisch effect en overlijden door ademhalingsstilstand. Beroepsmatige blootstelling wordt sinds lange tijd in verband gebracht met nadelige effecten op het bloed en het beenmerg, waaronder een tekort aan rode én witte bloedcellen. Verschillende onderzoeken met werknemers die zijn blootgesteld aan benzeen tonen deze effecten aan bij hoge maar ook relatief lage blootstellingsconcentraties. Bij verschillende beroepsgroepen, in verschillende industrietakken, is een verhoogd risico gevonden op leukemie na blootstelling aan benzeen. Het verhoogde risico geldt in het bijzonder voor acute myeloide leukemie, maar recentelijk is gebleken dat blootstelling aan benzeen ook kan leiden tot het myelodysplastisch syndroom (MDS), een beenmergstoornis waarbij de productie van bloedcellen ernstig verstoord is.

Op de site van de Gezondheidsraad staan ook ernstige feiten over waarnemingen bij dieren.

Evaluatie en advies De Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen concludeert, overeenkomstig met de Europese classificatie, dat benzeen kankerverwekkend is voor de mens.

Al in 1994 was er een Europese richtlijn. GroenLinks is blij dat deze nu ook landt in Brabant. We hopen dat dit met meer richtlijnen gaat gebeuren die onze gezondheid beogen te beschermen, bijvoorbeeld ten aanzien van neonicotinoïden.  GroenLinks is vóór dit deel van het voorstel dus!

Ten aanzien van het voorstel heeft GroenLinks nog één vraag : er is slechts één ontgassingsinstallatie aanwezig rond die wateren, in Moerdijk. Nu heeft Moerdijk al wat te stellen met potentiële risico’s van de aanwezige petrochemische industrie. Namens al degenen die wonen, werken en recreëren in het gebied:  wat zijn de risico’s bij het ontgassen van alle schepen waar deze verordening betrekking op heeft?