De gevolgen van de klimaatcrisis zijn voelbaar. Onze leefomgeving staat onder druk. De verschillen tussen arm en rijk worden steeds groter. Veel Brabanders kunnen door de wooncrisis geen huis vinden.

In ons programma presenteren we oplossingen voor de aanpak van klimaatverandering, de woningnood, een gezonde leefomgeving en het versterken van de Brabantse natuur. We kiezen voor een groene economie en voor geluk boven geld. We investeren in cultuur en in openbaar vervoer en fietspaden.

1. Minder klimaatverandering en meer schone energie in Brabant 🔋

In Brabant moet in 2050 klimaatneutraal zijn.

We willen zoveel mogelijk  schone, duurzame en betaalbare energie voor iedereen. In 2030 is de uitstoot van schadelijke gassen 55% minder. In 2035 gebruikt Brabant 100% duurzame energie.

Alle inwoners van Brabant profiteren hiervan. De kosten leggen we bij de vervuilers en de rijke mensen. We betrekken de inwoners van Brabant bij deze veranderingen. Wij stimuleren het verduurzamen van woningen en energiebesparing bij bedrijven. We pakken energiearmoede aan. De opbrengsten van duurzame energie of warmtebronnen gaan naar groene of sociale projecten. We combineren energieopwekking met de versterking van de natuur en het landschap.

2. Versterking van onze natuur 🍀

De natuur in Brabant is in slechte staat door droogte, stikstof en versnippering. Het beschermen en verbeteren van de Brabantse natuur is onze topprioriteit. We werken hierbij samen met vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. We zorgen voor duidelijke regels.

Het teveel aan stikstof en het tekort aan water in de natuurgebieden moet in 2030 50% minder zijn. We planten 40 miljoen bomen – 16 voor elke Brabander. We leggen 13.000 hectare nieuw bos aan. We maken plannen om de natuurgebieden in 2030 gezond te krijgen. Dat doen we met inwoners, natuurbeheerders, boeren, gemeenten en waterschappen. We stimuleren natuuronderwijs, groene schoolpleinen, voedselbossen en gezamenlijke moestuinen in stad en dorp.

3. Gezonde lucht, water en bodem 💧

Er komen teveel schadelijke stoffen terecht in bodem, water en lucht. GroenLinks neemt maatregelen om dat te verminderen. Wij pakken vervuiling, lawaai en stank aan voor een gezond Brabant.

In 2030 moet Brabant voldoen aan de WHO-normen voor luchtkwaliteit en geluidshinder. We verminderen stankoverlast. In 2030 mogen bedrijven geen stoffen meer uitstoten die gevaarlijk zijn. De gezondheidsschade en overlast door houtstook krijgt meer aandacht. De overlast van vliegverkeer en het aantal vluchten worden minder.

Brabant voldoet uiterlijk in 2027 aan de Europese normen voor schoon, veilig en gezond water. We pakken de verdroging aan. De natuurlijke situatie van landschap en bodem bepaalt het waterpeil. We leggen waterbergingen aan en beperken onttrekkingen van water.

4. Natuurvriendelijke landbouw 🥬

In de landbouw staat de gezondheid van mens en dier centraal. Er wordt geen gif gebruikt en de bodem blijft gezond. We nemen afscheid van de bioindustrie. De toekomst van Brabantse boeren ligt meer in de landbouw.

We helpen boeren de omslag te maken naar biologische en natuurvriendelijke landbouw. In 2030 is 30% van de landbouw in Brabant biologisch. We stimuleren gebruik van plantaardige eiwitten in het voedsel. Daarvoor is innovatie nodig en een betere beloning voor boeren. Boeren krijgen daarnaast een beloning voor beheer van de natuur op hun land. We versterken toezicht en handhaving op mestopslag en verwerking.

5. Gezonde omgeving en betaalbaar wonen 🏡

We moeten keuzes maken. Niet alles kan overal. De gezondheid van Brabanders en hun omgeving is leidend voor ons. We stellen hoge eisen om onze landschappen groener en mooier te maken. Bouwen moet gebeuren met respect voor de natuur.

In steden en dorpen komen meer betaalbare en duurzame huizen in een groene, veilige omgeving. De grote woningbouwprojecten komen bij openbaar vervoerlijnen of knooppunten. Enkel wanneer er geen ruimte meer is in bestaande woon- en werkgebieden is, staan we bouwen in het groen toe. We stimuleren initiatieven voor duurzaam bouwen, gezamenlijk wonen en zelfbouw. In Brabant zijn geen mogelijkheden voor nieuwe distributiecentra en nieuwe autowegen.

6. Brabant schoon en veilig bereikbaar 🚌

Verkeer en vervoer zijn een belangrijke oorzaak van de slechte luchtkwaliteit in Brabant. Met nieuwe en schonere vormen van vervoer gaan we de luchtkwaliteit in Brabant te verbeteren.

We zetten de fiets op 1. We zorgen voor meer en betere fietsroutes en andere fietsvoorzieningen.

Zonder een auto zijn delen van Brabant nauwelijks bereikbaar. We investeren extra geld in het openbaar vervoer, zodat niemand afhankelijk hoeft te zijn van de auto, ook niet op het platteland. Dat doen we door de aanleg van goede en snelle buslijnen naar steden die niet aan spoorwegen liggen. Dergelijke snelle buslijnen verbinden ook de dorpen met het centrum in een stedelijke regio. Er komen knooppunten waar reizigers fiets of auto kunnen parkeren en overstappen op OV of deelvervoer. Bij de bedrijven die openbaar vervoer verzorgen kijken we niet alleen naar de kosten maar ook naar zaken als duurzaamheid en goed personeelsbeleid. Wij spannen ons in voor betere internationale treinverbindingen.

We pakken verkeersonveiligheid op provinciale wegen aan. Dat doen we door verlaging van de maximumsnelheid en de scheiding van gemotoriseerd en langzaam verkeer. We nemen extra maatregelen voor de bescherming van dieren.

7. Een groene economie die werkt voor iedereen ♻️

We willen van een wegwerpeconomie naar een kringloopeconomie. In een kringloopeconomie is er minder afval doordat we  materialen hergebruiken. In een kringloopeconomie delen we de winsten met meer mensen. De leefomgeving en de natuur zijn geen sluitpost. De maatschappelijke meerwaarde van bedrijven weegt zwaarder dan de winst. Er zijn grenzen voor bedrijven die sterk vervuilend zijn.

Iedereen kan meedoen. GroenLinks wil een Brabants Banenplan. Zo’n plan geeft meer mensen een stabiele baan en zorgt voor meer personeel in sectoren die dat nodig hebben. Er gaat aandacht naar de versterking van VMBO en MBO. We stimuleren de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven.

Om te stimuleren dat we zuinig omgaan met grondstoffen, water en energie ondersteunen we het inrichten van regionale opslagplaatsen voor grondstoffen en materialen, die opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wij willen geen nieuwe bedrijventerreinen meer. We vernieuwen, verduurzamen en vergroenen bestaande terreinen. Op bedrijventerreinen wekken de bedrijven samen de energie op die ze gebruiken. We vragen ondernemers om bij te dragen aan een eerlijke en groene samenleving. Dat kan door te zorgen voor goede huisvesting van arbeidsmigranten of door restwarmte in te zetten voor andere doelen.

8. Budget voor cultuur, sport en erfgoed. 

Sport en kunst brengen mensen in beweging. Ze verbinden mensen, dragen bij aan sociale contacten en een gezond leven. De cultuursector in Brabant kent vele makers, ontwerpers en kunstenaars die landelijk of internationaal bekend zijn. In diverse takken van sport doet Brabant mee in de nationale of internationale top.  GroenLinks zet middelen in om een breed aanbod van kunst, cultuur en sport in stand te houden. Het budget groeit mee met het aantal bewoners van Brabant. Kunst, cultuur en sport zijn voor elke inwoner van Brabant betaalbaar en toegankelijk. In onderwijs is er aandacht voor cultuur en voor cultureel erfgoed, zoals monumenten, landschappen, streektalen en lokale tradities. Wij stimuleren het verduurzamen van sportparken.

9. Brabant van ons allemaal 🌈

Brabant is er voor iedereen. Leeftijd, lichamelijke kenmerken, achtergrond, geloof, van wie je houdt doen er niet toe.  In Brabant is iedereen welkom, voelt iedereen zich thuis en kan iedereen meedoen. Wij omarmen verschillen en gaan met iedereen in gesprek. We bestrijden discriminatie actief.  We maken gebouwen, vervoer, voorzieningen, informatie en evenementen toegankelijk en veilig voor iedereen.

10. Digitale toegankelijkheid en veiligheid 📱

Digitale technologie biedt oplossingen voor veel vraagstukken maar kent ook risico’s. Onhandig of verkeerd gebruik van data kan levens verwoesten. GroenLinks wil dat de provincie bij gebruik van data de privacy op 1 zet.  We stellen een commissie in, die adviseert over gebruik van data en nieuwe technologie. We helpen onze inwoners om beter met digitale informatie om te gaan.

11. Goed bestuur, democratie en veiligheid 🚓

We beschermen en versterken onze democratie. Door transparant en integer te besturen. De contacten van politici en ambtenaren met belangengroepen komen ter inzage in een lobbyregister. We zijn alert op de risico’s van ondermijning en criminaliteit. Hard optreden tegen milieucriminaliteit en ondermijning is noodzakelijk. We zorgen voor voldoende capaciteit voor controle en handhaving. We betrekken inwoners en belanghebbenden bij het maken van nieuw beleid. We onderzoeken het instellen van burgerberaden en andere mogelijkheden om de democratie te versterken. We gaan jongeren betrekken bij de besluiten over ingrepen in hun leefomgeving.

12. Een groen, gezond en gelukkig Brabant voor alle Brabanders. ❤️💚

We zetten het geld van de provincie in voor een groen, gezond en gelukkig Brabant. We stellen daarbij prioriteiten. Dat betekent dat we aan andere zaken minder geld kunnen uitgeven. Bij nieuwe taken hoort extra geld. De meerjarenbegroting moet sluitend zijn. Wij indexeren de uitgaven zodat de kwaliteit van dienstverlening, ondersteuning, onderhoud en beheer op peil blijft. Er is in de begroting ruimte voor experimenten met geld dat één keer beschikbaar wordt gesteld.