GroenLinks heeft het initiatief genomen voor de motie ‘Gezondere lucht’. Noordoost-Brabant is zwaar getroffen door Covid-19, afgemeten aan het aantal ziekenhuisopnamen en overlijdens.

Er is momenteel veel discussie over luchtvervuiling als verklaring van de mate van impact door Covid-19. GroenLinks is van mening dat er gekeken moet worden naar álle bronnen van vervuiling: transport/verkeer, industrie, veehouderij en de verschillende emissies van fijn stof, stikstof en ammoniak. Het verzoek aan GS om meer te investeren in RIVM meetpunten kreeg steun van vrijwel alle partijen.

In het nieuwe bestuursakkoord worden geen voorstellen gedaan om het dierenwelzijn te verbeteren. Alle partijen zijn het met GroenLinks eens dat het verbeteren van het dierenwelzijn in Brabant, in de gehele breedte, nadrukkelijke en blijvende aandacht behoeft. Unaniem is de motie ‘Blijvende aandacht voor dierenwelzijn nodig’ aangenomen. De motie roept GS op om zo snel als mogelijk haar visie op het verbeteren van het dierenwelzijn in Brabant met de benodigde acties voor te leggen.

De nieuwe coalitie zegt te streven naar een fijn, veilig en gezond Brabant. De groene Boa’s zijn daarvoor onmisbaar, "onze ogen en oren in het buitengebied". In 2019 en 2020 is er geld gereserveerd voor de aanstelling van toezichthouders in het buitengebied. Met de motie ‘Behoud de Boa’s' verzoekt een meerderheid van de partijen samen met GroenLinks om vóór de begroting 2021 een plan te maken voor financiering van tenminste deze bestuursperiode voor continuering en afdoende toerusting van de 16 Brabantse groene boa's.