Op 8 september heeft Provinciale Staten over het bestuursakkoord “Samen maken we Brabant” gesproken. Dit bestuursakkoord is het resultaat van de formatie met VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant. De motie waarmee het college wordt verzocht het bestuursakkoord als uitgangspunt te nemen en met alle politieke partijen gezamenlijke ambities te realiseren, is aangenomen. Naast de coalitie partijen stemden ook Volt en CU-SGP voor deze motie.

Fractievoorzitter Jade van der Linden tijdens de bespreking: “Ik ben trots. Niet alleen op het resultaat dat hier nu voorligt, maar juist ook op het feit dat deze zes partijen op 23 juni besloten om samen aan de slag te gaan. Niet vanwege de meest overeenkomende standpunten, maar omdat deze zes partijen de verantwoordelijkheid voelden en voelen om de grote opgaven in onze provincie aan te pakken. Het gevoel van urgentie en de liefde voor onze provincie, binden ons. Dit heeft de afgelopen weken geleid tot een akkoord waar we Brabant mee vooruit brengen. Want stilzitten en achteroverleunen, terwijl onze natuur achteruitgaat, de verdrogingsproblematiek toeneemt, de biodiversiteit afneemt en de gevolgen van klimaatverandering ons steeds harder raken, daar kiezen wij in ieder geval niet voor. Samen maken we Brabant nog groener, gezonder en gelukkiger.”

De fractie van GroenLinks is blij dat het nieuwe college aan de slag kan met het bestuursakkoord “Samen maken we Brabant”. Met de ambities en plannen in dit akkoord bieden we Brabant perspectief. We bieden zicht op een welvarend, gezond en gelukkig Brabant. We zetten in op brede welvaart en klimaatrechtvaardigheid. We gaan voor een Brabant waar iedereen mee kan doen. En een Brabant dat we groen en gezond doorgeven aan de volgende generaties.

Groen
Met dit bestuursakkoord gaan we aan de slag voor een groen Brabant. We herstellen en versterken onze Natura 2000-gebieden, we realiseren Natuurnetwerk Brabant en leggen randzones en verbindingen aan. We zetten in op toekomstbestendige agrarische sector en stimuleren natuurinclusieve en biologische landbouw. We treffen beperkingen voor het onttrekken van grond- en oppervlaktewater en verbreden de grondwaterheffing, zodat de gebruiker betaalt en we kunnen sturen op minder wateronttrekkingen.

Gezond
Met dit bestuursakkoord gaan we aan de slag voor een gezond Brabant. We zorgen dat we in 2030 55% minder co2 uitstoten ten opzichte van 1990. We gaan energiearmoede tegen, door o.a. bij te dragen aan grootschalige isolatie van woningen, de warmtetransitie en zonnepanelen.  We ontwikkelen een verbeteraanpak waarmee Brabant bijdraagt aan het halen van gezondheidswinst door middel van schonere lucht. En we gaan onderzoeken hoe en wanneer we ruimte in stikstof- en watervergunningen kunnen intrekken.

Gelukkig
Met dit bestuursakkoord gaan we aan de slag voor een gelukkig Brabant. We zetten in op het bouwen van 130.000 betaalbare woningen waarvan 30% sociale huur. Want iedereen moet fijn kunnen wonen in onze provincie. We zetten de extra ondersteuning voor de bibliotheeksector, die we vanaf 2023 beschikbaar hebben gesteld, door. We zetten in op betaalbaar, toegankelijk, betrouwbaar en frequent openbaar vervoer: een basisvoorziening als alternatief voor de auto. En we betrekken jongeren bij het beleid en de activiteiten van de provincie. We gaan experimenteren met de ‘generatietoets’. Want het gaat om hun toekomst.

Jade van der Linden: “We bieden de Brabander perspectief, maar zorgen ook voor stabiliteit. Deze tijden van grote veranderingen, vragen om een betrouwbare en verantwoordelijke overheid die de Brabander door de transities heen helpt. Maar dit doen we niet alleen. Dit willen we met de hele Staten doen. Met onze medeoverheden. Met de betrokken organisaties. Met de Brabander. Want samen maken we Brabant.”

Benieuwd naar het bestuursakkoord? Lees het hier