Provinciale staten hebben onlangs kunnen reageren op de voorlopige bestuurlijke opvatting van GS ten aanzien van de vier Brabantse RES’en. GroenLinks heeft aangegeven dat we positief moeten gaan staan voor de  RES'en. Iedereen enthousiasmeren om mee te doen en de beweging in gang te zetten. Lees hier de inbreng van Anne van Diemen.

RESSEN

We gaan vandaag de RESSEN vaststellen en als GroenLinks zijn we daar blij mee. We kunnen voortvarend gaan starten met de uitvoering om de doelstellingen te gaan behalen.

Wel zien we dat er verschillen zitten tussen de RESSEN.

  • RES West-Brabant kent een mooie overprogrammering waardoor hij realistisch wordt om de doelen te behalen en daar wordt tevens ingezet op innovatie.
  • RES Hart van Brabant heeft een eerste inkijk in de warmtetransitie en neemt klimaatadaptatie al mee.
  • RES MRE Eindhoven is gestart met de pilot MER.
  • RES Noord-Brabant vraagt nog wel wat aandacht t.a.v. overprogrammering  moeten oppakken en verstevigen van de ambitie op energiebesparing/isolatie

Bij allen wordt de opmerking gemaakt om de combinatie van zon en wind te gaan stimuleren, initiatieven te gaan clusteren om netwerkkosten zo laag mogelijk te houden en dat voor lokaal eigenaarshap een streven i.p.v. doelstelling van 50% is opgenomen.

Het PON heeft aangegeven dat juist eigenaarschap het draagvlak kan creëren en namens GroenLinks zouden we de RESSEN willen meegeven dat initiatieven van onderop met lokaal eigenaarschap de mooiste kansen biedt om zon- en wind te gaan realiseren.

Positief is dat bij alle RESSEN wordt aangegeven waar men naar kan kijken bij de RES 2.0 zoals klimaatadaptatie, water en bodem, bossenstrategie, cultuurhistorie.

Voor het vervolg wordt er een Gouvernance/spelregels opgesteld. Een vraag daarbij is wordt dit per RES gedaan of in algemene zin voor alle 4? En dan welke spelregels worden er opgesteld? We zien als GroenLinks dat u afspraken wil maken over de Wie en de Wat. Wie heeft welke verantwoordelijkheden en Wat gaan we doen, de uitvoering van de RESSEN. Blijven de vragen Waar, Wanneer en Hoe over. Waar zit hem vooral in de zoekgebieden en Wanneer kent nog vooral het obstakel rondom de netwerkcapaciteit. De hoe vraag kan echter volgens GroenLinks al wel vorm krijgen. De sociale participatie staat nu in de RESSEN als een streven naar en kan als doelstelling geformuleerd worden. Transparante, open en eerlijke communicatie vanaf de start van ieder initiatief, inwoners meenemen in de ontwikkelingen en keuzes lijken vanzelfsprekend maar ook daarover zouden we afspraken kunnen maken.

Juist in de energietransitie is het van belang om iedereen mee te laten doen en iedereen de kans te geven om mee te kunnen doen. Streven naar energierechtvaardigheid is tenslotte een van onze Brabantse principes.

In de tweede termijn is door GroenLinks aangegeven dat we positief moeten gaan staan voor de  RESSEN. Iedereen enthousiasmeren om mee te doen en de beweging in gang te zetten.

Een derde van de Brabanders bereid te zijn om (in de toekomst) deel te gaan nemen in een energiecoöperatie of windcollectief. Ook zegt ongeveer een derde van de Brabanders bereid te zijn om met straat- en of buurtbewoners duurzame energie op te wekken, in te kopen of huizen te isoleren. Energiecoöperaties en het buurtgericht werken hebben dus potentie. Daarnaast nogmaals aandacht gevraagd voor energierechtvaardigheid zodat iedereen mee kan doen. Aandacht voor energierechtvaardigheid wordt aan de RESSEN teruggekoppeld in het advies van de provincie aan de RESSEN.