Provinciale Statenverkiezing is Klimaatverkiezing

GroenLinks wil Noord-Brabant koploper maken in de energietransitie. Dat gaan we doen met een goede energiemix en het betrekken van iedere Brabander. Naast zon- en windenergie willen we inzetten op waterkracht, aard- en bodemwarmte, en waterstof. Zo willen wij de klimaatverandering stoppen!

De zon en wind leveren schone energie die nooit opraakt. Daarmee zijn zonnepanelen en zonneboilers aantrekkelijk voor verduurzaming van huizen. GroenLinks wil zonnepanelen op bestaande gebouwen met speciale aandacht voor verduurzaming van bestaande huizen. Daarna pas kijken naar zonneparken en we willen die zoveel mogelijk binnen of bij de bebouwde kom en niet in de natuur. Ook windparken kunnen onze provincie voorzien van schone, onuitputtelijke energie. GroenLinks vindt het daarbij wel van belang dat omwonenden meebeslissen over de inpassing van windmolens en meeprofiteren van het rendement van windmolens.

Hoewel Nederland een waterland is speelt in de energieproductie het gebruik van waterkracht (nog) geen grote rol. Waterkracht is energie die opgewekt wordt uit stromend water. Als GroenLinks zouden we het gebruik van waterkracht willen stimuleren.

Aardwarmte is moeilijk bereikbaar warmte die diep in de bodem zit. Bodemwarmte zit op dichterbij en kan worden gebruikt voor warmtewisseling. We kunnen het met water oppompen, vervolgens warmte erin stoppen of eruit halen, en dan weer terugpompen.

Naast grootschalige warmtepompsystemen zijn er ook individuele warmtepompen voor woningverwarming. Om een woning te verwarmen kan ook gekeken worden naar infrarood verwarming.

Waterstof is geen energiebron zoals zon en wind maar een energiedrager. Door middel van een techniek die elektrolyse heet is het mogelijk om waterstof te winnen uit water. Waterstof kunnen we opslaan en vervoeren waarmee het een vervanger kan zijn voor gas. Er zijn nog meer vormen van energiedragers die potentie

hebben zoals ijzerpoeder. Als GroenLinks willen we innovatie tav nieuwe energiedragersondersteunen omdat zon en wind niet altijd beschikbaar is op momenten dat de energievraag groot is.

We krijgen nogal eens de vragen kan het allemaal wel en wie gaat dit betalen? Ja het kan. Onderzoek van de TU Eindhoven laat zien dat dit technisch kan. Onderzoekvan H+N+S landschaparchitecten heeft laten zien dat het ook ruimtelijk kan. De mogelijkheden zijn er dus. Maar hoe gaan we dat betalen en welke rol heeft de provincie daarbij? We gaan het uiteindelijk met z’n allen betalen. Met ondersteuning vanuit de overheid (gemeente, provincie en rijk) moeten we ervoor gaan zorgen dat de energietransitie betaald gaat worden en voor iedereen bereikbaar is. Dat doen we vanuit de provincie door ondersteuning te bieden zowel in de coördinatie van projecten maar ook door financiële garanties voor projecten.

GroenLinks wil dan ook een provincie Noord Brabant die proactief de rol als koploper in de energietransitie gaat oppakken. We zijn nog lang geen koploper. We hebben de doelen voor 2020 niet gehaald. Dat moet anders.

GroenLinks wil de versnelling in de energietransitie nog meer tempo geven. Dat kunnen we als GroenLinks echter niet alleen. Dat doen we samen. Samen met iedere Brabander, energiecoöperaties, bedrijven, universiteiten en gemeentes.

Samen doen is echter ook samen delen. Wij streven naar energierechtvaardigheid: De grootste vervuiler betaalt en alle Brabanders doen mee en profiteren mee.