Perspectiefnota opmaat naar de verkiezingen

Op vrijdag 20 april was de perspectiefnota het enige agendapunt van de Provinciale Statenvergadering en met de eerste spreker werd gelijk duidelijk dat de campagne voor de verkiezing van 2019 begonnen waren.

De VVD liet duidelijk weten dat zij opnieuw een kerntakendiscussie willen voeren, waarbij zij het sociale beleid van de provincie willen loslaten. Dit omdat het sociaal domein de verantwoordelijkheid is van de gemeenten. GroenLinks en andere partijen vroegen juist aandacht voor de tweedeling in Brabant en de inzet van (netwerk)organisaties om dit tegen te gaan.

De meeste fracties vroegen met een breed gedragen motie serieuze aandacht voor de woonproblemen van arbeidsmigranten. Ook bestrijding van de ondermijning van de samenleving is een punt waar alle fracties zich voor willen inspannen. De motie van GroenLinks om samen met Vlaams-Brabant te onderzoeken hoe met grens overstijgende samenwerking dit kan worden tegengegaan, haalde het unaniem. Het voorstel om het BrabantC fonds de komende jaren te blijven financieren en de maatregelen voor rivierverruiming werden amper besproken.

GroenLinks was niet direct voorstander van het nu gaan opstellen van een klimaatagenda voor de komende jaren, omdat wij vinden dat er genoeg plannen zijn die uitgevoerd kunnen worden. De GroenLinks motie Zonne-energie op logistieke daken werd met ruime meerderheid aangenomen.

Natuurlijk vroeg de fractie aandacht voor natuur en milieu. De motie ‘een Betere Bodem’ waarin gevraagd wordt om deel te nemen aan pilots die zijn gericht op het verbeteren van agrarische gronden door gebruik van groenafval werd ook aangenomen.

Ook vroeg GroenLinks bij motie om aandacht voor het behoud van Duurzaam Erfgoed, zoals bijvoorbeeld de Kleine Aarde. Omdat het College toezegde dit te gaan bestuderen werd de motie aangehouden. De inbreng van GroenLinks bij monde van de fractievoorzitter, Patricia Brunklaus, kun je lezen op elders op de website lezen.