Oom Dagobert (lees: de Provincie Noord-Brabant) kan meer investeren in de Brabantse samenleving

Op 18 mei 2018 vond de besluitvorming plaats in Provinciale Staten over de jaarrekening 2017. Financieel woordvoerder was Sjo Smeets: “De Provincie Noord-Brabant zit goed bij kas dat kunnen wij opmaken uit de Jaarstukken over 2017.”

“Het vermogen is 3,8 miljard Euro, de solvabiliteit is 81% en 2017 kent een positief resultaat van 112,1 miljoen Euro. Menige onderneming zou daar jaloers op zijn maar de Provincie Noord-Brabant is geen onderneming maar een overheidsorganisatie. Daarom heeft GroenLinks ook gevraagd om meer investeringen in het kader van de Brede Welvaart”.

Er vond weinig debat plaats. Het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid kan juist plaats vinden bij de bespreking van de Jaarrekening. Maar het is niet de juiste volgorde om eerst een Perspectiefnota te bespreken op 20 april 2018 met allerlei voorstellen voor nieuw beleid zonder dat je weet wat er in het afgelopen jaar is uitgegeven. Een motie ‘Versneld proces afsluiting Jaarrekening' van GroenLinks om de goedkeuring van de Rekening 2018 te versnellen is verworpen.

De onderbesteding begroting is hoog. Dus er wordt veel minder geld uitgegeven dan begroot. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting (860,6 mln. en eindstand 657,3 mln.): 23,63%! Het budgetrecht van Provinciale Staten is aan erosie onderhevig volgens onze accountant. “In lijn met voorgaand jaar merken wij op dat de verschillen tussen de initiële begroting en de gewijzigde begroting omvangrijk zijn. Naar onze mening verliest de initiële begroting op deze wijze haar sturingswaarde.”

Als een accountant ook nog rapporteert dat het proces van totstandkoming van de jaarrekening niet efficiënt is verlopen door personeelsproblemen en dergelijke dan is het eigenlijk een administratieve wanorde.

Ook een motie van GroenLinks om te komen tot een Brabantse Dag van de Verantwoording is verworpen. Een verantwoordingsdag die bij de rijksoverheid, veel gemeenten en in toenemende mate provincies al lang bestaat. Kortom op het gebied van een deugdelijke planning en controlcyclus en maatschappelijke verantwoording zijn er nog uitdagingen bij de Provincie Noord-Brabant.