De provincie scherpt haar Milieuverordening aan: schepen mogen niet meer varend benzeen ontgassen. Brabant neemt eindelijk wat verantwoordelijkheid ten aanzien van de volksgezondheid. Al in 1994 was er een Europese richtlijn voor ‘varend ontgassen’. Wij zijn als GroenLinks blij dat deze nu ook landt in onze provincie. We hopen dat dit met meer richtlijnen gaat gebeuren die onze gezondheid beogen te beschermen, bijvoorbeeld ten aanzien van bestrijdingsmiddelen.

De inwoners van West-Brabant mogen blij mee zijn. Vooral die in Aalburg, Bergen op Zoom, Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk, Steenbergen, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem. Net als de recreanten – waaronder alle zwemmers en zeilers - in en rond de West-Brabantse wateren Hollands Diep, Nieuwe Merwede, Boven Merwede, Amer, Bergsche Maas, Volkerrak, Zoommeer, Markiezaatsmeer en Theodorushaven.

Waarom? Dat vertelt ons de Gezondheidsraad. De blootstelling aan benzeen kan goed gemeten worden door bepaling van benzeen in urine, bloed en uitgeademde lucht.

Benzeendamp irriteert de luchtwegen en irriteert de huid. Kort na inademing kunnen er bij mensen symptomen optreden die duiden op toxiciteit van het centraal zenuwstelsel, zoals duizeligheid, stuiptrekkingen, trillingen en uiteindelijk een narcotisch effect en overlijden door ademhalingsstilstand. Beroepsmatige blootstelling wordt sinds lange tijd in verband gebracht met nadelige effecten op het bloed en het beenmerg, waaronder een tekort aan rode én witte bloedcellen. Verschillende onderzoeken met werknemers die zijn blootgesteld aan benzeen tonen deze effecten aan bij hoge maar ook relatief lage blootstellingsconcentraties. Bij verschillende beroepsgroepen en in verschillende industrietakken, is een verhoogd risico gevonden op leukemie na blootstelling aan benzeen. Het verhoogde risico geldt in het bijzonder voor acute myeloide leukemie, maar recentelijk is gebleken dat blootstelling aan benzeen ook kan leiden tot het myelodysplastisch syndroom, een beenmergstoornis waarbij de productie van bloedcellen ernstig verstoord is. Kankerverwekkend dus, dat benzeen.

En de waarnemingen bij dieren? Op de site van de Gezondheidsraad staan daar ook ernstige feiten over.

Als GroenLinks hadden we in de commissie ER maar één vraag: er is slechts 1 ontgassingsinstallatie aanwezig rond die wateren, in Moerdijk. Nu heeft Moerdijk al wat te stellen met potentiële risico’s van de aanwezige petrochemische industrie. Wat zijn de risico’s bij het ontgassen van alle schepen waar deze verordening betrekking op heeft? De gedeputeerde wist ons te vertellen dat daarover scherpe afspraken zijn gemaakt met het ontgassingbedrijf en met de sector zelf. Nu het ontgassen geld gaat kosten, zullen de vervoerders zelf al slimme oplossingen bedenken waarbij minder benzeen in en uit de schepen komt. Die oplossingen komen ook de veiligheid ten goeden.

Win-win, concluderen wij dan.