Natuurherstel in De Peel (Leegveld)

Dit College voelt de tijd in de nek hijgen. Uiterlijk in juni 2021 moeten de PAS-herstelmaatregelen zijn uitgevoerd. Daar hangt nieuwe economische ontwikkelruimte mee samen, dus daar staat heel wat op het spel.

Ecologisch en gezondheid kundig gezien is er in De Peel ook al heel wat op het spel gezet in de afgelopen decennia door zoveel luchtvervuiling toe te staan. Het hoogveen in de Peel behoort tot de meest kwetsbare natuur. Waar we dit gebied actief hadden moeten beschermen, het College refereert terecht aan de Habitatrichtlijn van 1992, zijn we nog lang niet in staat gebleken om ook maar in de buurt te komen van de kritische depositiegrens voor stikstof. De depositie is sinds de jaren '90 wel gedaald, maar is nog steeds veel te hoog. Ruim drie keer zo hoog dan wat het hoogveen kan verdragen. Met als gevolg dat de oorspronkelijke Peelnatuur overwoekerd is geraakt met het pijpenstrootje en nu vol staat met berken.

GroenLinks waardeert het plan voor de aanpak in Leegveld vanwege de prioritering voor natuur. Er spreekt betrokkenheid en urgentie uit het voorstel en uit de beantwoording van de zienswijzen. We gaan als provincie zelfs het instrument van onteigening inzetten. Dat gebeurt niet vaak bij natuurontwikkeling; goed dus.

Toch hebben wij, via contacten in het veld, zorg over vorm en tempo van de herstelwerkzaamheden. Gaan we niet te snel, te veel, te grof en te machinaal te werk? We dienen daarom de motie mee in die oproept tot monitoring en voorzichtigheid. GroenLinks is voor een graduele, behoedzame aanpak in samenspraak met veldecologen.

We vragen ons ook af of de omgeving nu uiteindelijk afdoende is meegenomen? Dit gezien er toch nog veel zorgen blijken te leven in het gebied, ook na beantwoording van de zienswijzen.

Voorts sluiten wij ons als GroenLinks natuurlijk aan bij de opmerking uit het rapport van de Commissie MER: zolang de stikstofdepositie niet daalt (en dat is helaas zo), worden de natuurinvesteringen teniet gedaan. Alle reden dus om luchtvervuiling rond de Peel aan banden te leggen en geen vergunningen uit te geven rond het gebied dat we net met veel inspanning aan het herstellen zijn.