Natuurbeleid geactualiseerd

Het schiet niet op met ‘meters maken’ in de natuur. Voor de grote natuurambities in Brabant is destijds 240 miljoen euro gereserveerd. Maar nu, naar 5 jaar, is de natuur niet op stoom. Verwerving van grond blijkt een struikelblok. Het College van GS wil de natuurontwikkeling versnellen. Geen moment te vroeg, vindt GroenLinks.

In juli 2017 kregen Provinciale Staten de evaluatie toegestuurd van BrUG, Brabants Uitnodigend Groen. Inmiddels zijn we vijf maanden verder. Waarin we meer weten over de enorme insectensterfte. Over de effecten van glyfosaat. Over de enorme mestfraude. Terecht kregen we recent nog een Memo van de Gedeputeerde: de evaluatie van het natuurbeleid door het IPO, de koepel van provincies, is niet volledig. Het staat er in Brabant niet rooskleurig voor. De natuuropgaven hier in Brabant zijn net wat groter.

Vorig jaar nog werd de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant beleidsneutraal en beleidsluw ingevuld. De facto gericht is op het toelaten van uitzonderingen op bescherming en niet op het waarborgen van een betere bescherming. En dat terwijl we ons als provincie te houden hebben aan de Europese Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en de biodiversiteitsdoelen. GroenLinks wil dat we de natuur daadwerkelijk gaan beschermen in Brabant. Wat doen we om de natuur en de planten- en diersoorten daarbinnen in een gunstige staat van instandhouding te brengen? Wat doen we met leefgebieden, maken we die gif- en meststofvrij? Wijzen we bijzondere provinciale natuurgebieden aan? Of bijzondere provinciale landschappen? We hopen en verwachten dat een integrale natuur- en landschapsvisie verwachten in Brabant, volgend uit de Natuurbeschermingswet, onderdeel wordt de provinciale Omgevingsvisie.

Door de Actualisatie van december 2017 komen er meer mogelijkheden voor grondverwerving. Dat vindt GroenLinks een goed idee. Herstelmaatregelen overstijgen gemeentegrenzen. We vroegen de Gedeputeerde dan ook naar de mogelijkheden voor inzet van een Provinciaal Inpassingsplan. Kan dat ons helpen om meer natuur te realiseren in Brabant? De provincies Gelderland en Overijssel zijn ons hierin al voorgegaan. Het College is bereid hiernaar te kijken, als dit opportuun is binnen de grondverwerving voor PAS-gebieden.

Voor een deel heeft GS de geconstateerde vertraging ook aan zichzelf te danken. GroenLinks was destijds tegenstander voor het verlagen van de subsidie op realisatie van de ecologische verbindingszones van 100 naar 50 procent. Gemeenten kregen veel taken gedecentraliseerd en waren heel voorzichtig in hun begroting met geld voor natuurverbindingen, omdat er dan ook beheer en onderhoud bij hoort op de begroting. Begrijpelijk. Nu in een pilot het provinciale subsidiebedrag is verhoogd tot 75 procent, komt er weer tempo in. We vinden het dan ook erg jammer dat er geen generieke ophoging komt van het subsidiebedrag komt om meer verbindingen tot stand te brengen. Hier laat het College een grote kans liggen. GroenLinks komt er op een later moment op terug.