Meten is nog lang niet weten (ammoniakcijfers)

Ammoniakgegevens zijn van groot belang voor natuur én economie. Neemt ammoniak (stikstof) op de Brabantse natuur nu af of toe? En verschilt het per gebied? Meermaals heeft GroenLinks het provinciebestuur bevraagd op de metingen vanuit het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN), vorig jaar uitgebreid met extra Brabantse meetpunten. Wij hebben een kaartje gekregen van de meetpunten, maar geen recente meetgegevens. Deze week bleek ineens waarom…

Maatschappelijk is in de afgelopen jaren veel te doen geweest over de ammoniakdepositie en vermeende toe- of afname. Het grijpt immers direct in op natuur- en economiebeleid, omdat het duidelijk maakt of natuurhersteldoelen al dan niet worden behaald en of er ruimte is voor ontwikkeling.

De toestand van de Brabantse natuur is precair en soorten en gebieden hollen achteruit. De veehouderijsector stuit aanscherping van natuurbeleid tegen de borst omdat de vermeende stagnatie van de jarenlange ammoniakdaling niet cijfermatig helder is. We moeten weten wat we anno 2017 meten.

De fractie van GroenLinks heeft daarom de volgende vragen aan het college van GS gesteld:

  1. Hoeveel geld investeert de provincie jaarlijks in het MAN (terugkerende kosten)? Hoe groot was de investering in de nieuwe meetpunten die afgelopen jaar zijn geplaatst (incidentele kosten)?
  2. Wat zijn nu precies de technisch-inhoudelijke problemen? Wanneer zijn deze ontstaan en wanneer kwamen deze aan het licht? Hoe is de provincie meegenomen in de problemen? Waarom duurde het zo lang om deze problemen op te lossen?
  3. Gezien het maatschappelijk belang van meten en de belangstelling vanuit onze Staten (onder meer via moties): is GS met ons van mening dat we actief, tijdig, duidelijk en volledig geïnformeerd hadden moeten worden over de meetpunten?
  4. Binnenkort evalueren we het natuurbeleid en stelt GS aan PS mogelijk extra maatregelen en middelen voor. Presenteert u ons daarbij de recente meetgegevens van het MAN?