Mager resultaat na bijna 4 jaar

Brabant in Beweging. Dat is de titel van het Bestuursakkoord. Dat bijna afloopt. GroenLinks kijkt bij de Bestuursrapportage 2018 daarom terug: hoe is Brabant in Beweging gezet in de afgelopen jaren? Wat het maatschappelijke rendement? We pakten kansen rond wonen en kringlooplandbouw.

Plannen zijn ons de afgelopen vier jaar groots voorgespiegeld, met mooie woorden over de koploperspositie die we pakken als we maar investeren. In alle eerlijkheid: het valt GroenLinks bar tegen wat het nu concreet heeft opgeleverd na bijna vier jaar. Op het gebied van Duurzame Energie, Schone Landbouw, Meer Natuur, Gezonde Mobiliteit en Samen Wonen is de schop nog niet in de grond.

Het commerciële bedrijfsleven dendert intussen wél door, zonder afdoende toezicht. Waar we al vier jaar hameren op meer handhaving en een hogere kwaliteit daarvan, moet het oude beleid nog worden geëvalueerd en nieuw beleid nog worden ontwikkeld.

GroenLinks zou GroenLinks niet zijn, als we bij de Burap-bespreking (28 september 2018) geen aandacht zouden besteden aan natuur. 26 miljoen euro onderbesteding vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Er zijn nauwelijks nieuwe natuurgebieden of natuurverbindingen gerealiseerd, zeker als je het afzet tegen de kilometers die we nog móéten maken.

 

De risicoparagraaf bij Natuur is even interessant als zorgwekkend: er is in de toekomst meer geld nodig voor vaarwegen, klimaatadaptatie, sluiting stortplaatsen, grondaankoop, maatschappelijke groene initiatieven, VTH, natuurherstel (PAS). Dit college schuift een enorme rekening door naar het volgende bestuur. Veel natuurgeld en natuurprestaties worden ook opnieuw doorgeschoven.

Wonen
GroenLinks wil weten wat er gedaan kan worden voor groepen Brabanders die steun zoeken bij het opzetten van alternatieve vormen van gezamenlijk wonen, bijvoorbeeld woonzorgcoöperaties of ecologisch wonen. Waar kunnen initiatiefnemers aankloppen voor dergelijke plannen? Kan Brabant het voortouw nemen in pilots voor alternatief wonen op het platteland, ook in relatie tot natuurontwikkeling en vrijkomende agrarische bebouwing? Ons werd toegezegd dat dit in november komt, als de evaluatie (eindelijk) naar de Staten wordt gestuurd.

 

Voor Mobiliteit wordt nieuw beleid aan ons voorgesteld: de regionale ontwikkelagenda, met een investeringskrediet van 15,9 miljoen €. Momenteel worden ideeën opgehaald voor innovatieve en duurzame initiatieven. We zijn blij met de snelfietsroutes die er komen.
GroenLinks wil wel vergroting van het budget voor betaalbaar, bereikbaar en schoon OV. Met meer inzet op elektrische bussen, maar ook op elektrisch transport en personenvervoer. Hard nodig. Want ondanks de provinciale impulsen voor elektrische rijden, hebben we er afgelopen jaar 18.000, grotendeels zware en door fossiele brandstof aangedreven, auto’s bijgekregen.

Kringlopen
Bij het thema Landbouw betreurt GroenLinks het dat het brede onderzoek naar sluitende kringlopen niet doorgaat. Juist nu het zo centraal staat in de landbouwvisie van minister en nu boeren zélf aangeven dat ze perspectief zo nodig hebben. Brabant moet hierin voorop lopen, omdat we nu zo achterlopen in kwaliteit van de agrarische leefomgeving. Er komt nu een kennisnetwerk dat puur draait om de mestafzet. Voor het bredere onderzoek (met TNO en WUR) is 1,3 miljoen euro nodig. Kunnen we dit bedrag bij de begroting 2019, vanuit de programma’s Agrofood of Circulaire Economie, niet vrijmaken? Een motie hiertoe vanuit de Partij voor de Dieren en GroenLinks werd niet aangenomen, maar verschillende partijen gaven aan mee te willen zoeken naar het benodigde onderzoeksgeld. Kijk, daar wordt gelukkig wél de vaart achter gezet.