Boeren in Utrecht en Gelderland tonen aan dat een gedoseerde bemesting niet allen goed is voor het milieu, maar ook kan leiden tot een beter bedrijfsresultaat. Gezamenlijk brachten zij het afgelopen jaar 1,1 miljoen kilo minder stikstof en fosfaat in de grond. Toch steeg de opbrengt van grasland met 300 kilo per hectare en van maïsland met 600 kilo per hectare.  Een positief resultaat en aanleiding voor Hager Roijackers en Veerle Slegers om GS schriftelijke vragen te stellen.

Te veel stikstof en fosfaat leidt tot verontreiniging van grond en oppervlaktewater. De provincies Utrecht en Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe startten daarom het project Duurzaam Bodembeheer. Door gericht onderzoek naar de bodemstructuur werd de bemesting precies gedoceerd. De diervoeding werd aangepast, wat leidde tot minder fosfaatuitstoot. Zelfs een zorgvuldig gebruik van landbouwmachines droeg bij aan een betere bemesting, zo bleek.

Het project liep van 2010 tot 2014. Een agrarische natuurvereniging voerde het project uit.  Van de 217 deelnemende melkveehouders zetten 110 nog een stap verder. Naast een uitgebreide bedrijfsanalyse, brachten zij de volledige mineralenkringloop op het bedrijf in kaart. Hierdoor is te zien hoe het bedrijf scoort op verschillende onderdelen zoals bodem en klimaat. De score wordt in een kringloopcertificaat zichtbaar gemaakt. In de toekomst kan de kringloopwijzer zich verder ontwikkelen en mogelijk een rol spelen bij bedrijfsontwikkeling of het positioneren van melkproducten in de markt. De partners onderzoeken nu hoe de verdieping van de kringloopwijzer in een vervolgproject kan worden opgepakt.

Wij hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Is het College van Gedeputeerde Staten bekend met deze inspanningen en opbrengsten in Utrecht en Gelderland? Zo ja, wat is de mening van GS hierover?

2. Brabant nam enkele jaren geleden ook deel aan het project Duurzaam Bodembeheer.
Doen we dat nog steeds? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo nee, waarom niet?

3. Staat Brabant in verbinding met de Gelderse en Utrechtse provinciebesturen, de deelnemende agrariërs, het waterschap en/of de natuurvereniging over de mogelijkheden in Brabant voor kringloopcerticificaten in de melkveehouderij en/of een mogelijk vervolgproject? Zo ja, wat kunt u ons daarover met ons delen? Zo nee, waarom niet?

4. Zijn de resultaten uit Utrecht en Gelderland reden om in Brabant de mogelijkheden van een kringloopwijzer in de melkveehouderij te onderzoeken? Zo ja, hoe en wanneer en met wie? Zo nee, waarom niet?

GroenLinks en de SP kijken uit naar de antwoorden!