Klimaatakkoord

Toen het rijk het klimaatakkoord vaststelde was de reactie van GroenLinks; vol enthousiasme: We hebben een klimaatakkoord!

Zoals formateur Mariëtte Pennarts aangaf tijdens de presentatie van het coalitieakkoord kijken we in Brabant wel naar de kaders die gegeven worden vanuit het rijk om ze vervolgens direct om te vormen naar een Brabants beleid. Vandaar dat ik nu namens GroenLinks kan zeggen: We hebben een Brabants klimaatakkoord!

Een akkoord met een klimaatopgave die zijn invloed heeft op al ons toekomstbestendig beleid en alle Brabanders. Als GroenLinks zien we dit akkoord als kader om onze Brabantse ambities waar te maken bij de RESSEN (met duurzame elektriciteit, aardgasvrije gebouwde omgeving), de industrie, landbouw en duurzaam landgebruik, en verduurzaming van de mobiliteit.

De klimaatopgave is van ons allemaal. Ik heb het al eens eerder gezegd maar wil nogmaals benadrukken: We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merken en de laatste die haar kunnen stoppen. Daarom moeten we in de versnelling gaan met het klimaatakkoord. Daarbij zijn we zijn tevreden over de toezegging van de gedeputeerde dat ze ons als PS gaat betrekken bij de uitwerking van het klimaatakkoord en dat zij de ervaringen uit het creëren van de ambitie van 50% of meer van de hernieuwbare energie op land in eigendom te laten komen van de lokale omgeving gaat delen zodat we kunnen bezien of de ambitie verankerd kan worden in de omgevingswet.

Want naast enthousiasme hebben we ook zorgen:

  • Lukt het ons om alle Brabanders mee te nemen? Er wordt hard gewerkt binnen de RESSEN maar wanneer wordt de radiostilte doorbroken zodat een ieder mee kan denken en doen? We merken dat we nu vooral afwachten en dat remt de versnelling.
  • Hebben we voldoende instrumenten om de afspraken uit het klimaatakkoord en de RESSEN niet alleen te monitoren maar ook om bij te sturen?
  • Is er voldoende mankracht om de maatregelen vanuit de industrie te controleren?
  • Lukt het ons om energierechtvaardigheid te bereiken? De grootste vervuiler betaald en alle Brabanders doen mee en profiteren mee.
  • Bereiken we de noodzakelijke intensivering van het fietsnetwerk?
  • En gaan mestverwerkingsinstallaties wel groene, netto-energie opwekken? Vandaar dat wij u willen vragen om ons bij nieuwe initiatieven te informeren over de effectiviteit van de netto-energieopwekking van mestverwerking. Daarnaast willen we zelfstandig kunnen beslissen over procedures voor vergunningverlening voor grootschalige mestverwerking.

Los van deze zorgen blijft voor GroenLinks staan dat we blij zijn met het klimaatakkoord. De verdere uitwerking van het Brabants klimaatakkoord is voor GroenLinks dan ook niet alleen een kader maar een kerntaak voor een gezonde leefomgeving in Brabant.