Het College van GS vraagt input voor de herijking van het uitvoeringsprogramma Energie omdat er in het bestuursakkoord minder middelen  voor zijn.  Anne van Diemen “Uit de bijeenkomst heb ik overgehouden dat de provincie nog wel in de diverse stuurgroepen actief is maar de provincie zal de rol als kartrekker niet op zich nemen”.

De Spreektekst van Anne:

De herijking vindt plaats omdat er in het nieuwe bestuursakkoord minder middelen daarvoor beschikbaar zijn gesteld door het college. Er wordt gevraagd om input op de hooflijnen tot herijkingen.

Maar hoe reageer je op een herijking van een uitvoeringsprogramma waarbij een openingszin in het bijgevoegde memo is dat het uitvoeringsprogramma de verantwoordelijkheid is van het college.

We mogen dus reageren maar de grote vraag wat wordt ermee gedaan. Als ik kijk naar de transitiepaden dan zie ik bij elektriciteit de zogenaamde technologische fix met kernenergie. Dat we de verantwoordelijkheid voor grootschalige zon en wind afschuiven naar gemeenten terwijl we om versnippering te voorkomen daar juist regie op zouden moeten willen voeren. Ik zou hierbij willen meegeven neem uw verantwoordelijkheid zeker voor grootschalige windenergie die nodig is voor een toekomstige energiemix.

Bij de industrie zie ik aandacht voor gebiedsgericht werken. Maar betekent dat dan ook dat we daarbij gaan inzetten op de warmteplannen? Energie-neutrale bedrijfsterreinen en blokkendozen met zonnepanelen?

Bij de gebouwde omgeving mis ik de professionele ondersteuning van energiecollectieven die juist bij besparing een belangrijke rol spelen. Hoe past dit bij het stimuleren van initiatieven uit de samenleving binnen sociale innovatie?

Bij mobiliteit en landbouw gaat de regie naar de andere portefeuilles.

Maar laat ik me vasthouden aan het belangrijkste thema. We blijven volwaardig partner in het RES proces. Wat verstaat u daaronder? Gaan we meedoen? Gaan we stimuleren? Gaan we draagvlak creëren? Gaan we regisseren? Pakken we onze verantwoordelijkheid en rol op? Vanuit GroenLinks verwachten we een College wat vooropgaat en zijn rol oppakt om de energietransitie in Brabant te laten slagen.

Uit de bijeenkomst heb ik overgehouden dat de provincie nog wel in de diverse stuurgroepen actie is maar zal de rol als kartrekker niet op zich nemen. Betekent kort gezegd dat we onze GroenLinks geluiden vooral binnen de gemeentes moeten laten horen al zullen we dat vanuit de provincie natuurlijk ook blijven doen.  De energietransitie kunnen we alleen maar samen doen!