Harde eisen aan nieuwe vergunning Amercentrale: minder stikstofuitstoot

Het provinciaal bestuur heeft een nieuwe vergunning verleend voor de Brabantse energiecentrale ‘de Amercentrale’. Deze vergunning leidt tot een afname van de stikstofuitstoot. Statenlid Tom Ludwig licht de nieuwe vergunning toe. 

De afgelopen maanden was de Amercentrale in Geertruidenberg in het nieuws. Het nieuw vastgestelde provinciaal stikstofbeleid zorgde dat de vergunningverlening in Brabant weer op gang kwam. Maar wel onder strikte voorwaarden: nieuwe vergunningen moeten aantoonbaar leiden tot minder stikstofuitstoot op de Brabantse natuur. Zo ook de nieuw aangevraagde vergunning van de Amercentrale, die gaan overschakelen van energiewinning van steenkool op biomassa. 

Daling stikstofuitstoot verder dan huidig provinciaal beleid

Door een fractie in de Provinciale Staten werd in de media gesuggereerd dat de Amercentrale werd bevoordeeld. Dat is onjuist. In de nieuwe vergunning daalt de uitstoot van stikstofdioxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Deze daling is sterker geworden door inzet van verantwoordelijke GroenLinks gedeputeerde Rik Grashoff, die na gesprekken met de Amercentrale aanvullende eisen heeft gesteld aan de vergunning. Deze gaan verder dan het vastgestelde provinciaal beleid en levert veel winst op voor de Brabantse natuur. Met als resultaat een afname van NOx-emissie van 5.517 ton/jaar naar 1.505 ton/jaar. Voor de NH3-emmissie is een daling van 176 ton/jaar naar 50 ton/jaar. Een fors deel van deze daling is het gevolg van de eerdere sluiting van de “amer 8”-centrale. Maar ook als we alleen naar de nu nog draaiende “amer 9”-centrale kijken is de vergunde emissie, door de aangescherpte eisen van de provincie, lager dan oorspronkelijk door eigenaar RWE is gevraagd. 

Monitoring voor verdere daling 

Daarnaast is ook aanvullend opgenomen dat wordt gemonitord of de emissie nog verder omlaag kan. De Amercentrale is behalve een elektriciteitscentrale ook de leverancier van (rest)warmte voor zo’n 40.000 huizen, waar onder de hele wijk Reeshof in Tilburg. De jaarlijkse uitstoot van de centrale fluctueert daardoor, afhankelijk of het een strenge of zachte winter is. In een strenge winter moet er immers meer warmte worden geproduceerd voor deze woningen. Als na drie jaar blijkt dat de jaarlijkse uitstoot van stikstof lager is dan nu is vastgelegd, wordt de vergunde uitstoot verder naar beneden aangepast. Een goed resultaat. 

Omschakeling biomassa 

De fractie heeft vragen gekregen over de omschakeling van de energiecentrale op biomassa. De provincie Noord-Brabant kan een omschakeling naar biomassa niet weigeren. Zij kan provinciaal enkel sturen op emissies (uitstoot) van vervuilende stoffen zoals stikstofoxiden en ammoniak, en niet op het gebruik van grondstoffen. Het is ook niet mogelijk om aanvullende voorwaarden daarover op te nemen, gezien de landelijke bevoegdheden en landelijk beleid. GroenLinks is en blijft zeer kritisch op het gebruik van biomassa voor elektriciteitsproductie. Het alternatief: langer doorgaan met de zeer slechte kolenstook is echter ook geen optie. Daarom werken wij keihard aan echte alternatieven zoals zonne- en windenergie. Ook Brabant werkt daar hard aan. Laten we er samen aan werken dat daarmee er zo snel mogelijk een eind komt aan gebruik van kolen en biomassa voor onze elektriciteitsproductie.