GroenLinks steunt verordening ruimte vanwege aanpak klimaatvraagstuk

GroenLinks kan de enorme urgentie van het aanpakken van het klimaatvraagstuk niet genoeg benadrukken. En vanzelfsprekend hoort daar een fundamentele transitie van ons energiesysteem bij. Weg met grote vervuilende kolencentrales en op naar hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Dat daarvoor via wijziging van de Verordening Ruimte in onze provincie meer ruimte komt voor beide energiebronnen is een noodzakelijk te nemen stap.

GroenLinks hecht wel aan een zorgvuldige landschappelijke inpassing van zonneweides en windparken. Bovendien is het wat ons betreft essentieel dat omwonenden mede-eigenaar van dit soort energieprojecten moet kunnen worden. Zowel vanwege het draagvlak, als om de hoge energielasten van kleinverbruikers structureel te verlagen. Zij brengen via de energiebelasting de subsidiemiddelen bijeen voor duurzame energieprojecten. Het is dan ook niet meer dan logisch dat zij er dan ook van profiteren.

Gegeven het maatschappelijke belang klimaatverandering te stoppen, accepteert GroenLinks de mogelijkheid van nieuw vestiging van zonneweides of windturbines in de groenblauwe mantel, maar liever hebben we windmolens op industrieterreinen of langs snelwegen. De impact op het landschap en mensen hebben er minder last van. Dus vanzelfsprekend dat dat onze voorkeur heeft. Voor zonneweides geldt dat deze natuurlijk veel beslag kunnen leggen op het landschap en we hebben ze daarom liever op daken.

Dat we de aanpassingen zoals voorgesteld toch willen steunen is omdat in de verordening is verankerd dat:

1. de ontwikkeling een maatschappelijke meerwaarde heeft;

2. de ontwikkeling nodig is om de duurzaamheidsdoelen van de betreffende gemeente te behalen;

3. de ontwikkeling plaatsvindt in een landschap dat daar qua schaal en maat geschikt voor is, gelet op aspecten van zorgvuldig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit;

4. de ontwikkeling een tijdelijke afwijking van het geldende bestemmingsplan is en blijft en na verloop van tijd weer wordt verwijderd.

Omdat aan deze voorwaarden wordt voldaan kan de GroenLinks fractie steun geven aan dit deel van de actualisering van de Verordening Ruimte.