GroenLinks heeft twijfels over de Gebiedsontwikkeling van de Oostelijke Langstraat

“Gaan we naar een betere en groenere toekomst met voldoende draagvlak bij de omwonenden en andere belanghebbenden?” Dat was de titel van de bijdrage van Sjo Smeets aan de themavergadering op vrijdag 23 februari.

Op initiatief van de fracties van de Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en GroenLinks werd deze themabijeenkomst georganiseerd over de Gebiedsopgave in de Oostelijke Langstraat (GOL).

Dit naar aanleiding van de Statenmededeling over het ontwerp provinciale inpassingsplan waarbij liefst 200 zienswijzen zijn ontvangen door de Provincie. Deze reacties moeten nog verwerkt evenals het advies van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving. Medio juni wordt het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan besproken in Provinciale Staten.

De fractie van GroenLinks heeft een aantal punten van zorg.

  1. De groene buffer Baardwijkse Overlaat tussen de Loonse en Drunense Duinen en het Rivierengebied waardoor een weg wordt gepland. De Baardwijkse Overlaat is belangrijk voor de natuur, landschap en recreatie. “Ecologische verbindingszones geven de ruimte aan dieren en planten om zich tussen de natuurgebieden te verplaatsen.” Een ecologische verbindingszone van 25 meter breed is dat bij de Baardwijkse Overlaat voldoende? In de MER-rapportage van 7 november 2016 is daarnaast aangegeven dat nog onbekend is wat de gevolgen zijn van de Wet Natuurbescherming geldend vanaf 1 januari 2017 tot heden.

  2. De kosten van de gebiedsontwikkeling zijn inmiddels geraamd op 100 miljoen Euro. Is hiermee het plafond bereikt?

  3. Onduidelijk is of daarmee ook de doelstellingen van de GOL worden gerealiseerd “Voor de leefbaarheid van de kernen is het belangrijk dat we de verkeersstructuur aanpassen. Minder verkeer door smalle woon-en winkelstraten. Meer verkeer over randwegen die daarvoor geschikt zijn of worden aangelegd”. Het is met andere woorden niet alleen een gebiedsopgave maar ook een mobiliteitsopgave gelet op de problematiek bij de A59. Zie ook het advies van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving van 21 februari 2018. Een belangrijke partij als Rijkswaterstaat ontbreekt en deskundigen van de TU Delft hebben hun twijfels uitgesproken over de gehanteerde verkeerskundige modellen en de veronderstelde baten van de verkeersoplossingen.

  4. Het bewonersalternatief van GOL naar Beter (72A) is helaas niet transparant meegenomen in de besluitvorming. De kostenramingen lagen vertrouwelijk ter inzage bij de griffie. Om de maatschappelijke kosten en baten van deze gebiedsontwikkeling goed te kunnen afwegen is openbaarheid van informatie van groot belang.

Naar de mening van de fractie van GroenLinks is dit ontwerp PIP nog te onvoldragen voor besluitvorming door Provinciale Staten als bevoegd gezag. Ook moeten de inspraakreacties nog worden verwerkt. Het biedt geen duidelijke en aantoonbare oplossingen voor de verkeersproblemen op en rond de A59 en tast bovendien de natuurwaarden in de Baardwijkse Overlaat aan. Dit vraagt om een integrale en transparante heroverweging zoals de Provinciale Raad voor de Leefomgeving ook in haar advies heeft aangegeven.