Gratis openbaar vervoer is geen doel, maar een middel

BRABANT - Gratis openbaar vervoer (GOV) is geen doel voor GroenLinks, maar een middel om de kwaliteit van het openbaar vervoer in Brabant te verbeteren. Volgens de statenfractie kunnen daardoor gelijktijdig ecologische als maatschappelijke effecten worden gerealiseerd.

De kosten die gemoeid zijn met het verbeteren van het openbaar vervoer worden in een notitie van de provincie geraamd op circa 101 miljoen euro per jaar. Dit bedrag vloeit voort uit de inzet van extra bussen, een hogere frequentie van de lijnen plus het intensiever inzetten van buurtbussen die weer gaan fungeren als 'normale' lijndiensten. Met het genoemde bedrag wordt dus niet alleen gratis openbaar vervoer gerealiseerd, maar wordt ook de bereikbaarheid van grote delen van Brabant ingrijpend verbeterd. KostenGroenLinks vindt het daarom niet terecht dat het bedrag van 101 miljoen euro in zijn geheel aan het gratis openbaar vervoer wordt toegerekend. Omgerekend kost de kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer (meer bussen & hogere frequentie) de provincie 50 miljoen euro. Dat betekent dat de totale kosten voor gratis openbaar vervoer 51 miljoen euro bedragen.Maar met gratis openbaar vervoer zijn we er niet in Brabant. GroenLinks vindt dat er gelijktijdig 'flankerende maatregelen' genomen moeten worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat het aantal parkeerplaatsen in de steden aan strengere regels wordt gebonden en dat de kosten voor parkeren omhoog zullen gaan. Daarnaast is gefaseerde invoering van gratis openbaar vervoer noodzakelijk. De capaciteit van bussen, busstations en infrastructuur moet immers gelijke tred houden met de te verwachten toestroom van reizigers. PartnersGroenlinks vindt verder dat het provinciebestuur partners moet gaan zoeken die gaan meebetalen aan gratis openbaar vervoer. Het bedrijfsleven zou bijvoorbeeld een bijdrage kunnen betalen, omdat zij economische voordeel heeft wanneer er minder auto's in de file staan. Daardoor dalen immers de kosten voor de bedrijven. Ook genieten bedrijven financieel voordeel, doordat zij niet langer reiskostenvergoedingen hoeven te betalen aan hun medewerkers.  Niet alleen het bedrijfsleven, ook de rijksoverheid heeft voordeel bij gratis openbaar vervoer. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat kan immers besparen op planologische kosten plus kosten voor de aanleg van wegen. Zeker zo belangrijk is de milieuwinst die kan worden bereikt: minder uitstoot van broeikasgassen, minder stank, minder verkeerslawaai, minder fijnstof en aanzienlijk minder beslag op de schaarse ruimte.BasisvoorzieningGratis openbaar vervoer is dus heel wat meer dan een gratis bus. Op deze manier wordt het een belangrijke maatschappelijke basisvoorziening die breed wordt gedragen door burgers, bedrijven en lokale overheden. Aangezien alle partijen uiteindelijk belang hebben bij de continuïteit van gratis openbaar vervoer zal de continuïteit ervan worden gewaarborgd. De kans dat gratis openbaar vervoer wordt teruggedraaid, is volgens GroenLinks zeer klein wanneer het door veel partners wordt gesteund. Het argument van sommige tegenstanders, dat gratis vervoer zal leiden tot onveiligheid (bijvoorbeeld wanneer 'zwervers' de dag in de bus gaan brengen), kan worden opgelost door voor voldoende opvangmogelijkheden te zorgen en door meer toezicht.