Geslaagde oproep om overlast omwonenden te beperken

Bij de laatste Statenvergadering voor het zomerreces werden twee, mede door GroenLinks, ingediende moties aangenomen door Provinciale Staten. De moties beogen de overlast voor omwonenden bij de gebiedsontwikkeling van de Langstraat te beperken.

Motie M1A is samen met het CDA ingediend en leidde tot de toezegging van Gedeputeerde Staten dat met name in Heusden en omgeving onderzocht zal worden welke maatregelen genomen kunnen worden om zowel de geluidsoverlast als de toenemende fijnstof te beperken in combinatie met de energietransitie bijvoorbeeld betere woningisolatie om geluidsoverlast te verminderen.

Motie M2 is samen met de SP en de PvdA ingediend en bevat een algemene oproep om de overlast voor de omwonenden in de Langstraat te beperken gelet op hun fysieke leefomgeving. Dit geldt met name rondom Vlijmen waar verkeersstromen worden verlegd bijvoorbeeld bij de Vijfhoevenlaan of nieuwe parallelstructuren worden aangelegd.

GroenLinks woordvoerder Sjo Smeets is blij dat deze moties zijn aangenomen: "We hadden twijfels over de maatschappelijke kosten en baten van deze gebiedsontwikkeling en hebben tegengestemd ook vanwege de aantasting van natuur, landschap en biodiversiteit bij de Baardwijkse Overlaat."