GroenLinks gedeputeerde Hagar Roijackers heeft water, natuur en gebiedsgerichte aanpak in haar portefeuille. En deze thema’s houden haar goed bezig. Dit artikel geeft je een kijkje in haar werkzaamheden van de afgelopen periode.

Aanpak verdroging Ulvenhoutse Bos

Het Ulvenhoutse Bos lijdt onder verdroging en stikstofneerslag. Daarom zijn er maatregelen nodig. Met de gebiedsgerichte aanpak (GGA) pakt de provincie de opgaven aan en werken ze met belanghebbenden aan echte oplossingen. Ter gelegenheid van de Natura 2000-dag op 21 mei ging Hagar op pad met Patrick Raats van Staatsbosbeheer. Bekijk de video.

Hagar bezocht een groen buurtinitiatief

In Rosmalen bezocht Hagar het burgerinitiatief Woest: een agro-ecologisch voedselbos voor en door de buurt. Met een slim ontwerp, de steun en inzet van tientallen vrijwilligers en een bijdrage van de provincie maakten ze dit project tot een succes. Heb jij ook een groen idee voor je buurt dat bijdraagt aan waterbewustzijn? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie. Kijk dan eens op deze pagina.

Het beleidskader Natuur ligt open voor inspraak

De provincie maakt nieuw natuurbeleid tot 2030. De ambitie is een biodivers en natuurinclusief Brabant, met natuur overal en voor iedereen. Robuust, inclusief en verbonden. Om invulling te kunnen geven aan de ambitie richting 2030 haken we actief aan bij de grote veranderingen die in onze provincie plaatsvinden: bij het omschakelen naar duurzame energie, het sluiten van kringlopen in de landbouw, het water- en klimaatrobuust maken van onze leefomgeving, het aanpassen van de infrastructuur en het (ver)bouwen van woningen. Het concept-Beleidskader ligt nu open voor inspraak: Beleidskader Natuur 2030 - Provincie Noord-Brabant

Klimaatadaptatie bij kasteel Wouw

Tientallen vrijwilligers werken aan het terugbrengen van de fundamenten en contouren van het kasteel van Wouw. Hagar Roijackers ging op werkbezoek bij dit project waar de gemeente, het waterschap en de provincie aan meewerken. Vanuit het belang voor de gebiedshistorie. Maar ook om het watersysteem te verbeteren. De slotgracht van het kasteel wordt een waterbassin, waarmee water langer wordt vastgehouden. Daarmee slaat het project een brug tussen cultuurhistorie en klimaatadaptatie. “Uniek in Nederland, en daarmee een voorbeeld”, constateert Roijackers.

Subsidie open voor boscompensatie

Particulieren, terreinbeheerders, agrariërs en gemeenten kunnen subsidie ontvangen voor de aanplant van nieuw, hoogwaardig natuurbos. Hagar Roijackers, gedeputeerde: “We zien in Brabant een steeds grotere verbondenheid van de Brabanders met de natuur. Dat is mooi, want elke boom telt. Met onze partners werken wij hard in Natura 2000- gebieden en in het Natuurnetwerk Brabant om onze kwetsbare natuur te verbeteren en te versterken. Met deze subsidieregeling kunnen we juist ook andere partijen en particulieren helpen bij het realiseren van nieuwe natuur buiten de aandachtsgebieden.” Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de uitvoering van projecten voor boscompensatie uiterlijk in december 2025 te zijn afgerond. Klik hier voor meer informatie.