De Brabantse Omgevingsvisie, uitgebreid en breed gedragen

In de laatste Statenvergadering van het jaar stelden Provinciale Staten de omgevingsvisie vast. Op deze visie hebben de afgelopen jaren velen hun invloed gehad. Er werden frisdenkers bij het proces gehaald en het document ging op tour door Brabant om maar zoveel mogelijk mensen mee te laten dromen en denken over hoe Brabant er over 30 jaar uit moet zien.

Het resultaat is een weloverwogen visie met de belangrijkste opgaven van de toekomst: de energietransitie en het klimaatproof maken van Brabant. Maar is er wel voldoende aandacht voor de demografische veranderende samenleving en heeft de meer kwetsbare burger wel voldoende mogelijkheden om mee te praten over de toekomst. Patricia Brunklaus vroeg hier in het debat aandacht voor.

Samen met burgers, bedrijven, waterschappen en andere stakeholders. Want wie is hier nu niet bij betrokken … het gaat ons allemaal aan! Natuurlijk is er aandacht voor zorgvuldig ruimtegebruik voor wonen en werken alias De Slimme Netwerkstad en voor De Concurrerende Economie die zorgvuldig – of zullen we zeggen voorzichtig - gebruik maakt van ruimte en middelen! Zo ziet de toekomst eruit als de provincie het voor het zeggen heeft! Maar blijft dat wel zo?

In de toekomst zal er nog meer dan nu gestreden worden om de ruimte. De ruimte die van ons allemaal is, maar van wie is die nu het meest? Van de burger op het platteland of in de stad, van de logistieke ondernemer of van de agrarische, van de natuur, het landschap, van de recreant, het gezin met de kleine kinderen, de hardloper of de 70-jarige op de elektrische fiets. We vechten om voorrang in die ruimte, voor onze eigen belangen! Dat valt bijvoorbeeld ook te lezen in de brief van VNO/NCW en in het eerste punt dat is opgehaald nav. de ontwerpvisie. “Het vertrouwen om het samen te doen is nog lang niet bij iedereen in overtuigende mate aanwezig.” GroenLinks denkt dat de uitvoering van de Omgevingswet gebaseerd op wederzijds vertrouwen heel ingewikkeld wordt. Iedereen moet echt van goede wil zijn en willen geven en nemen! Hoe denkt het College hierover?

Bekijken we de lijst met prioritaire projecten bekijken dan zien we de belangen en tegenstellingen al opdoemen. Grote logistieke parken die heel wat Brabantse ruimte opslokken evenals industrieparken en havens. Recreatieve ontwikkelingen zoals de Efteling. En dan al die extra wegen omdat al deze ontwikkelingen om meer ontsluiting vragen. Het gaat in een rap tempo met het invullen van de ruimte, kijk maar eens naar de besluiten die genomen zijn in deze en de vorige bestuursperiode. En lees maar eens in de krant van vandaag wat gedeputeerde van Merrienboer hierover zegt.Nog 650 voetbalvelden industrieterrein is er nodig!

GroenLinks heeft meermalen gevraagd om van een aantal van deze plannen een pilot te maken om deze Omgevingsvisie uit te testen. Misschien dat het traject voor de windmolens langs de A16 nog het meest daarop leek. Of de omgevingsvisie zelf! Maar kijken we naar het besluit van het College om de gemeenteraad van Oss terug te fluiten in de zaak MACE dan lijkt dat er nog het allerminst op!

Straks zijn de gemeenten als eerste aan zet. Met al hun eigen specifieke wensen. In het regionale afstemmingsoverleg zie je dat elke gemeenten er naar streeft zijn eigen wensen er door te krijgen. Hoe voorkom je dat het recht van de sterkste gaat overheersen en hoe zorg je voor het gemeenschappelijke toekomst belang? Klimaat is er zo een, vindt de overgrote meerderheid ook hier in de Staten. Maar is de natuur dat ook? En vindt iedereen dat ook degenen die niet altijd vooraan staan hun inbreng moeten hebben? In de themavergadering vroeg ik hier aandacht voor. Kan straks iedereen op gelijkwaardige wijze iets te zeggen hebben, worden ook de rechten van de minder hoog opgeleiden veilig gesteld?  Straks is het grootste deel van de samenleving ouder dan 65. En hoe doen de arbeidsmigranten en expats mee. Zij die in toenemende mate hier zullen zijn om onze samenleving te laten draaien. Zijn er lessen te halen uit het sociale veerkrachtprogramma? GroenLinks ziet ze niet!

Met de kernwaarden uit deze visie is een basis gelegd om het algemeen = provinciaal belang te gaan veilig stellen. Nu komt het erop aan dat deze geborgd worden in de toekomstige verordening. Maar dan nog blijft het een feit dat het zwaartepunt van de omgevingswet bij de gemeenten ligt. Onderschrijven zij deze visie? (Als een belang op doelmatige of doeltreffende wijze door een gemeente vastgesteld kan worden, kan het provinciale belang worden overruled. En hoe kunnen we dan goed toezicht houden en handhaven? )

Kortom. Deze visie kan de goedkeuring krijgen van GroenLinks. Wij maken ons veel meer zorgen over de uitwerking van de wet en de verordeningen. Dan is het zaak om de belangen van de natuur, het landschap en de zwakkeren in de samenleving veilig te stellen. Maar dat is voor de toekomst.