Concept-verkiezingsprogramma verschenen, leden konden wijzigingsvoorstellen indienen t/m 29 oktober

Het concept-verkiezingsprogramma van GroenLinks Brabant voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019 is verschenen. Leden konden hier nog t/m 29 oktober wijzigingsvoorstellen (amendementen) op indienen. In de aanbiedingsbrief hieronder is meer informatie over de procedure te vinden. Het afdelingsbestuur dankt de programmacommissie voor het vele werk. De commissie en het bestuur willen ook iedereen hartelijk danken die inbreng heeft geleverd voor het concept-programma of op een andere manier aan de totstandkoming daarvan heeft meegewerkt.

UPDATE: De termijn voor het indienen van amendementen is inmiddels gesloten.

Beste leden,

Hierbij ontvangen jullie namens de programmacommissie en mede namens het bestuur van GroenLinks Noord-Brabant het conceptprogramma voor de Statenverkiezingen van 20 maart 2019. Dit document is alleen nog door jullie te wijzigen. Ieder lid van GroenLinks Noord-Brabant kan per direct amendementen indienen. Over deze wijzigingsvoorstellen wordt tijdens de komende algemene ledenvergadering (ALV) van 24 november besloten.
Amendementen kunnen met behulp van het bijgevoegde amendementenformulier tot uiterlijk maandag 29 oktober 2018 worden ingediend door ze te sturen naar: groenlinks@brabant.nl.  Willen jullie svp jullie naam/namen inclusief mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon invullen bij het amendementenformulier?
Het verkiezingsprogramma kent nog geen titel. We willen jullie graag uitnodigen om een wervende en creatieve titel te bedenken voor  ons programma. Mail je suggesties naar groenlinks@brabant.nl.  We zullen een selectie van 5 titels  maken uit de inzendingen en die op 24 november voorleggen aan de leden tijdens de ALV.

Amendementen
Er kunnen drie soorten amendementen worden ingediend:
1. Tekst schrappen: Geef aan welke tekst je wilt schrappen.
2. Tekst wijzigen: Geef aan welke oude tekst je wilt vervangen door nieuwe tekst.
3. Tekst toevoegen: Geef welke tekst je wilt toevoegen.

Geef bij ieder voorstel tot wijziging aan op welk hoofdstuk, welke pagina en welke regelnummers dit betrekking heeft. Alle teksten, dus ook de programmapunten, staan open voor wijziging. Geef zo nodig een korte toelichting bij het amendement (max. 100 woorden). Alleen concrete tekstvoorstellen worden door de programmacommissie in behandeling genomen. Algemene opmerkingen in de trant van ‘het moet concreter’ of ‘het moet meer gaan over onderwerp X’ worden niet meer meegenomen, tenzij vergezeld van concrete tekstvoorstellen zoals eerdergenoemd. Wees dus zo concreet en specifiek mogelijk. Puur tekstuele suggesties (taal- en typfouten) kunnen ook worden doorgegeven. Deze zullen door de commissie worden verwerkt, zonder verder ter besluitvorming aan de ALV voor te leggen.

Behandeling tijdens de ALV
Voor de ALV zal de programmacommissie een overzicht maken van de binnengekomen amendementen en deze laten vergezellen van een advies over hoe met de amendementen om te gaan. Tijdens de ALV zal het programma in volgorde van de hoofdstukindeling en pagina voor pagina worden behandeld.
Tijdens de ALV krijgen de indieners kort de gelegenheid, wanneer zij daar behoefte aan hebben, om hun amendementen toe te lichten. Vervolgens zal de programmacommissie hierop kort reageren met een standpunt en/of advies. Indien nodig kan de voorzitter van de ALV ruimte geven voor vragen van leden en eventuele discussie over de betreffende amendementen. Mochten er heikele punten blijken te zijn, waarover veel amendementen zijn ingediend, dan kan het bestuur al voorafgaand aan de ALV besluiten om over die punten tijdens de ALV een bredere discussie te voeren
De stemgerechtigde leden stemmen steeds afzonderlijk over de amendementen en tot slot over het gehele verkiezingsprogramma, inclusief de aangenomen amendementen. Na finale accordering door de ALV is het programma vastgesteld.

Ten slotte
De programmacommissie ziet met interesse uit naar al jullie voorstellen en suggesties. Mocht je hulp nodig hebben bij het formuleren van een amendement, laat dit ons dan weten via: groenlinks@brabant.nl.
Bij voorbaat dank voor al jullie reacties!
Met vriendelijke groet,

Sjo Smeets
Voorzitter programmacommissie

UPDATE: De termijn voor het indienen van amendementen is inmiddels gesloten.