In de vorige bijeenkomst was er onvoldoende tijd om inhoudelijk een reflectie te geven op de presentatie. Toen heeft GroenLinks vooral het proces besproken en aangegeven dat we niet spreken over een beleidskader neerzetten maar meedenken over een bezuinigingsslag van 25 tot 50% welke vooral in de culturele sector en de portefeuille samenleving valt. Namens GroenLinks heeft Anne van Diemen de 3 gestelde vragen beantwoord en dat in 4 minuten.

Wat is onze reflectie op de ambitie?

Lees ik 2 mooie criteria namelijk laten we ervoor zorgen dat er in Brabant voldoende te doen is en dat iedereen daaraan mee kan doen. Inclusie wordt in de SWOT analyse benoemd als ook de grote waardering en sociale functie van kunst, cultuur en sport.

Als ik dan naar de opdracht kijk zie al uitgangspunten staan die sturend zijn voor het beleid. Een van deze elementen stoort GroenLinks. Waarom staat er de ontvanger centraal.. in onze optiek zou dat alleen passend zijn als de ontvanger ook de maker/organisator/vereniging is.

En daarmee heb ik direct een nog kwetsbaar punt vanuit de opdracht staan. Welke visie is er op het versterken (krachten bundelen) van de maker, van de vereniging, van de organisaties die juist binnen de sectoren acteren. Je kunt niets ontvangen als het niet geleverd wordt.

Wat is uw reflectie op de SWOT analyse?

Ik heb eerder aangegeven dat de SWOT vooral vanuit vrijetijd (economie?) is geschreven. Nu is hij aangevuld en zien we input vanuit cultuur en sport. Wat daarin opvalt is de roep om de structuur te behouden en dan denken wij aan Kunstloc die daarin binnen cultuur een essentiële rol heeft. Tevens de aandacht om je te richten op de bovenregionale en middensector. Dus behoud van de piramide binnen cultuur en heb aandacht voor de midden sector en talentontwikkeling.

Wat is uw reflectie op de geschetste keuzes?

Binnen de keuzes valt in Fase 1op dat er beleid gemaakt wordt voor de vrijetijdseconomie, cultuur en sport.. zo lijkt het net of er geen sprake is van cultuureconomie of sporteconomie? Waarom u deze keuze beschrijft is een raadsel of geeft u hiermee al uw keuze aan dat het uiteindelijk toch alleen maar draait om vrijetijdsECONOMIE?

In Fase 2 beleid levendig Brabant en erfgoed zien we de aandacht voor identiteit en talenten te ontplooien. Deze zouden wij dus naar voren willen halen.

Een minpunt vinden we dat staat dat er gelinkt gaat worden aan al onze opgaven.. juist cultuur is een mooi voorbeeld waarin je de toegevoegde waarde aan alle opgaven zichtbaar wordt. Geef die toegevoegde waarde dan ook aan in het beleid.

U vraagt zich misschien af waarom geeft GroenLinks minder aandacht aan sport en vrijetijd. Nou dat komt vanuit de financiële opgave.. zoals eerder gezegd is de vraag aan ons denk mee hoe we 25-50% kunnen bezuinigen. En zoals het er nu uitziet gaat de vrijetijdseconomie er geld bij krijgen, blijft sport gelijk en valt de bezuinigingsvraag bijna geheel in de sector cultuur.  De SWOT analyse laat  zien dat een uitgangspunt meer PPS constructies gezien wordt als oplossing.. opvallend aangezien uit de bijeenkomsten toch duidelijk naar voren komt dat dit niet reëel is.

GroenLinks maakt zich grote zorgen.. juist cultuur maar ook sport zorgen voor verbinding, verbazing, vernieuwing. Om dat levendig en krachtig Brabant te behouden zouden we dat meer moeten waarden en niet alleen in applaus maar ook in financiële ondersteuning.