Begrotingswijziging uitvoeringsprogramma Energie

De Brabantse energietransitie is een hoofdopgave voor een toekomstbestendig Brabant. We gebruiken bij deze energietransitie de Brabantse principes.

Voor GroenLinks zijn daarin de principes streven naar energierechtvaardigheid en stevig van start de belangrijkste.

  • We willen dat iedereen mee kan doen en mee kan profiteren. Wij zullen dus extra allert zijn op de sociale participatie die binnen de RESSEN zichtbaar zal worden. Onze verwachting is dat men binnen de RESSEN gaat streven naar meer dan de 50% lokale participatie.
  • Daarnaast willen we een stevige start. We hebben het al vaker aangegeven maar wat GroenLinks betreft kan de versnelling niet snel genoeg starten. Als Brabant lopen we nu niet voorop en dat zou wat GroenLinks betreft wel moeten gaan gebeuren.

Bij bespreking van de energievisie heeft GroenLinks benadrukt dat er duidelijke doelen gesteld dienden te worden zodat we niet allen de transitie goed kunnen monitoren maar ook tijdig kunnen bijsturen. Wij zijn tevreden over de doelen die in het uitvoeringsprogramma zijn benoemd die de input zijn voor de indicatoren in de begrotingswijziging

Uitgangspunt is vanzelfsprekend de juiste energiemix (zon, wind en warmtebronnen) van belang maar dienen we ook aandacht te blijven behouden voor besparing van energie. Daarnaast dienen we voldoende financiën te hebben om onze rol binnen deze transitie vorm te kunnen geven.

Bij bespreking van het klimaatakkoord hebben we enkele zorgen benoemd. Bij de bespreking van dit uitvoeringsprogramma willen we vooral complimenten geven over de uitwerking van de 5 transitiepaden.

  • Bij elektriciteit hebben we als provincie vooral een taak bij grootschalige opwek van zon en windenergie. Daarbij willen we het belang benadrukken van voldoende capaciteit op elektriciteitsnetwerk om alle plannen, maar vooral die vanuit eigen initiatieven van Brabanders, uit te kunnen voeren.
  • Bij mobiliteit zijn we tevreden dat we vaart gaan maken met de laadpunten voor elektrische auto’s en de zero emissie voor de concessie openbaar vervoer. Tevens zijn we benieuwd naar de ontwikkelingen binnen de scheep- en luchtvaart.
  • Als GroenLinks hebben we al diverse malen aangegeven dat tbv de industrie er een grote opgave c.q. kans ligt. Het gebruik van duurzame warmtebronnen en toezicht op energiereductie bij bedrijven zullen we dan ook met grote interesse blijven volgen.
  • Bij landbouw wordt terecht opgemerkt dat energiebesparing binnen de glastuinbouw een kans is maar dat er ook kansen zijn voor de bedrijven om mee te doen in de opwekking van energie. Wij denken dan aan zonnepanelen op de daken en niet in de wei.
  • In de bebouwde omgeving zal de uitwerking van de energietransitie vooral zichtbaar zijn binnen de RESSEN. Goed dat we binnen de RESSEN ondersteunend zijn tav warmtebronregistratie. Dat er een Brabantbrede kennisinfrastructuur voor warmtetransitie beschikbaar komt die laagdrempelig benaderbaar is voor gemeente. Vraag is nog wel wanneer die beschikbaar is?
  • Tevens zien we dat de provincie zijn bijdrage gaat leveren aan de communicatie over energiebesparing zodat iedere Brabander geïnformeerd wordt over zijn of haar eigen bijdrage aan, en kansen binnen, deze energietransitie.
  • We zetten in op adaptatie van innovatie. Als GroenLinks zijn we nieuwsgierig naar welke innovaties op korte termijn haalbaar worden en prioriteit krijgen. Wat GroenLinks betreft heeft onderzoek naar Thorium geen hoge prioriteit.

Als GroenLinks kunnen we het niet vaak genoeg zeggen. Wij zijn de generatie die de klimaatverandering kan gaan stoppen! Daarvoor moeten we aan de slag met onze energietransitie. Een stevig start maken en de versnelling oppakken. Met deze begrotingswijziging kunnen we aan de slag en laten we dat vooral samen gaan doen.